Budžets

Paskaidrojums par valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu 2020. gadam

Informācija par Būvniecības valsts kontroles biroja amatpersonu un darbinieku atalgojumu

Būvniecības valsts kontroles biroja amatpersonām (darbiniekiem) mēneša algu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu atbilstoši apstiprinātajai mēnešalgas grupai un amatpersonas (darbinieka) kategorijai.

Amatam atbilstošo mēnešalgas grupu nosaka pamatojoties uz amatu saimi un līmeni saskaņā ar 2013.gada 29.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību".

Amata saimi un līmeni nosaka, klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas, atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam.

Amatpersonas (darbinieka) kategoriju nosaka, piemērojot individuālā vērtējuma kritērijus:

  • amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde, kuru nosaka atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam;

  • amatpersonas profesionālo pieredze, kas būtiska iestādes funkciju veikšanai.

Būvniecības valsts kontroles biroja amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmērs sadalījumā pa amatu grupām.

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem.