61% ekspertu sertificēšanu un uzraudzību uzskata par objektīvu

61% ekspertīzes jomā sertificēto būvspeciālistu uzskata, ka Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas (BSN) pieņemtie lēmumi ir objektīvi. Gada laikā šis rādītājs audzis par 5%. Tāpat uzlabojies ekspertu skatījums uz saziņu ar biroja speciālistiem un saņemtā atbalsta kvalitāti.

2020. gada maijā BSN veica sertificēto ekspertu aptauju, lai noskaidrotu apmierinātību ar nodaļas darbu un iezīmētu nepieciešamos uzlabojumus turpmāk. Šāda pati aptauja tika veikta arī gadu iepriekš un, salīdzinot rezultātus, secināms, ka šogad BSN darbs tiek novērtēts labāk.

Audzis ir to respondentu īpatsvars, kuri uzskata, ka ar BSN ir viegli sazināties – šogad to norādījuši 60% aptaujāto, kamēr gadu iepriekš minētais rādītājs bija 50%. Palielinājies arī to ekspertu īpatsvars, kuri atzīmējuši “pilnībā piekrītu” vai “piekrītu” apgalvojumam, ka BSN darbinieki ir kompetenti  un atsaucīgi – tā norādījuši 67% respondentu. Tikpat daudz respondentu atzinuši, ka saziņas laikā ar BSN saņēmuši nepieciešamo atbalstu.

Novērtējot BSN sniegto atbilžu un cita veida informācijas savlaicīgumu, tika noskaidrots, ka respondenti ar to ir vairāk apmierināti, nekā neapmierināti – vairāk nekā puse ir atzīmējusi, ka struktūrvienība savlaicīgi sniedz atbildes un cita veida informāciju.

Vērtējot informācijas pieejamību par uzraudzības procesu biroja tīmekļvietnē, lielākā daļa jeb 75% aptaujāto uzskata, ka tā ir pietiekama un saprotama, kas ir par 11% labāks rādītājs, nekā gadu iepriekš. Pozitīva tendence vērojama arī atbildēs uz jautājumu par informācijas pietiekamību un saprotamību attiecībā uz sertificēšanas procesu – 77% piekrīt vai pilnībā piekrīt apgalvojumam, ka informācija ir pietiekama un saprotama, kamēr pērn tā norādīja 62%.

Ņemot vērā, ka būvekspertiem, tāpat kā citiem būvspeciālistiem, savā darbā nepieciešams izmantot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS), tika jautāts, cik nozīmīga viņiem ir publiski pieejama pamācība par datu ievadīšanu BIS. Uz to 39% (kas ir par 3% vairāk nekā gadu iepriekš) norādījuši, ka tāda viņiem ir ļoti svarīga. 75% norāda, ka šāda pamācība ir nodrošināta pilnībā vai gandrīz pilnībā, bet 19% atzīst, ka tikai daļēji. Salīdzinājumā ar 2019. gada rezultātiem novērtējums ir augstāks visos atbilžu variantos.

BIS tiek nodrošināta atgādinājumu sūtīšana par iepriekšējā gada datu reģistrēšanu, kā arī uzraudzības gada maksu. Abi šie atgādinājumi klientiem ir ļoti būtiski – attiecībā uz iepriekšējā gada datu reģistrēšanu šādi norādījuši 53% aptaujāto, bet attiecībā uz uzraudzības gada maksu – 47%.

Par 9% augusi BSN veiktās profesionālās ētikas pārkāpumu izvērtēšanas nozīme – šogad to par svarīgu vai ļoti svarīgu uzskata 69% ekspertu.

Ņemot vērā, ka ir aktualizējies jautājums par patstāvīgās prakses uzraudzības komisijas sēžu rīkošanu bez speciālistu klātbūtnes – tikai rakstiski sniedzot paskaidrojumus, ekspertiem tika vaicāts viņu skatījums par šādu iespēju. Noskaidrojās, ka 56% neatbalsta šādu iespēju. Pilnīgs vai daļējs atbalsts tika pausts vien no 33% aptaujāto puses, savukārt pārējie atturējās vai viņiem nebija viedokļa šajā jautājumā.

Pēc aptauju rezultātu salīdzinājuma tika secināts, ka padziļinātas būvprojekta vai būves ekspertīzes atzinuma pārbaudes, veicot attiecīgo būvprojekta sadaļu pārrēķinu, svarīguma vērtējums ir pieaudzis, kas apliecina padziļināto pārbaužu aktualitāti un nepieciešamību.

89% aptaujāto norādījuši, ka BSN darbinieku veiktās ekspertu patstāvīgās prakses uzraudzības procesa laikā klienti nav novērojuši neētisku rīcību vai nav ar to saskārušies.
 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve
Būvniecības valsts kontroles biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: elina.balgalve@bvkb.gov.lv; tālr. 67013320