Trauksmes celšana

2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums, kura mērķis ir Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likums definē, kas ir trauksmes cēlējs, kā var celt trauksmi, kā arī nosaka pamatprasības trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai. Likumā noteiktas tiesības ikvienam iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot likumā paredzētos mehānismus. Visplašāko informāciju par trauksmes celšanu atradīsiet trauksmes celšanas mājas lapā.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Par ko var celt trauksmi?

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi īpaši par šādiem pārkāpumiem:

1) amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;

2) korupciju;

3) krāpšanu;

4) publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;

5) izvairīšanos no nodokļu samaksas;

6) sabiedrības veselības apdraudējumu;

7) pārtikas drošības apdraudējumu;

8) būvniecības drošības apdraudējumu;

9) vides drošības apdraudējumu;

10) darba drošības apdraudējumu;

11) sabiedriskās kārtības apdraudējumu;

12) cilvēktiesību pārkāpumu;

13) pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;

14) pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;

15) konkurences tiesību pārkāpumu.

Kas nav uzskatāms par trauksmes celšanu?

Par trauksmes celšanu nav uzskatāma:

- apzināti nepatiesu ziņu sniegšana

- valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana

- ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu.

Par kādiem jautājumiem trauksmes cēlēja ziņojumu izskata BVKB:

BVKB kompetence būvniecības jomā:

BVKB nodrošina būvdarbu valsts kontroli, veicot šādu būvju būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā:

- tādu jaunu publisku ēku būvniecību un pārbūvi, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem (publiska ēka)

- būves, kuru paredzētajai būvniecībai atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtēšanu" 4.panta pirmās daļas 1.punktam piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

- jaunas būves vai esošu būvju pārbūves, kuru ieceres iesniedzējs ir pašvaldība, ja publisku būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni euro vai lielāka

BVKB pilda būvvaldes funkcijas attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā, kā arī nodrošina minēto būvju un publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību.

BVKB:

- nodrošina Būvniecības informācijas sistēmā iekļautās informācijas pieejamību

- informē kompetences pārbaudes iestādes par būvspeciālistu profesionālās darbības pārkāpumiem

- nodrošina metodisku palīdzību savas kompetences jautājumos

- organizē būvniecības procesā iesaistīto uzraudzības un kontroles iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbību, lai veicinātu būvspeciālistu profesionālās kompetences paaugstināšanu;

- izskata iesniegumus un sūdzības par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem būvniecības procesā vai arī gadījumos, kad būve ir radījusi vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu personu dzīvībai, veselībai, īpašumam vai videi

- nodrošina būvniecības pārraudzībai un kontrolei nepieciešamās būvniecības informācijas sistēmas darbību

 

BVKB kompetence enerģētikas jomā:

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma mehānisma uzraudzība un kontrole

https://bvkb.gov.lv/lv/content/elektroenergijas-obligata-iepirkuma-mehanisma-uzraudziba-un-kontrole

Energoefektivitātes jautājumu administrēšana

https://bvkb.gov.lv/lv/content/energoefektivitates-jautajumu-administresana

Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma organizēšana

https://bvkb.gov.lv/lv/content/aizsargata-lietotaja-tirdzniecibas-pakalpojuma-organizesana

Naftas produktu jautājumu administrēšana

https://bvkb.gov.lv/lv/content/naftas-produktu-jautajumu-administresana

Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves licencēšana

https://bvkb.gov.lv/lv/content/ogludenrazu-meklesanas-izpetes-un-ieguves-licencesana

Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Trauksmes cēlēja ziņojumā norāda, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai izmanto trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.

Trauksmes cēlēja ziņojumā persona norāda:

  • vārdu un uzvārdu;
  • adresi un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju;
  • personas rīcībā esošo informāciju saistībā ar pārkāpumu, tostarp pārkāpuma aprakstu, minot konkrētus faktus un informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā;
  • vai informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
  • vai par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš.

Kā iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz iestādei, kuras kompetencē ir izskatīt iesniegumu pilnībā vai kādā tā daļā.

Trauksmes cēlējs ziņojumu var iesniegt:

Trauksmes cēlējs ziņojumam, ja nepieciešams, pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus.

BVKB kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos

Kristīne Fomina, Būvniecības valsts kontroles birojs Juridiskās nodaļas vecākā juriskonsulte, tālrunis: 67013343, e-pasts: kristine.fomina@bvkb.gov.lv