Projektēšana

Projekta koncepcija un projekts minimālā sastāvā

Persona ierosina būvniecību, iesniedzot būvvaldei būvniecības ieceres iesniegumu, kā arī vispārīgajos būvnoteikumos un speciālajos būvnoteikumos paredzētos dokumentus, līdz ar to pasūtītājs ir atbildīgs par būvatļaujas saņemšanu.

Persona, ierosinot jebkura veida būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam pievieno saskaņojumu ar trešajām personām un citas atļaujas speciālajos būvnoteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Būvprojekts un darba projekts

Pasūtītājs ir atbildīgs par sabiedrības informēšanu par saņemto būvatļauju. Pasūtītājam ir pienākums Ministru kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos par saņemto būvatļauju informēt sabiedrību, piecu dienu laikā no būvatļaujas spēkā stāšanās dienas izvietojot būvtāfeli zemes gabalā, kurā atļauta būvniecība. Pasūtītājs par saņemto būvatļauju var individuāli rakstveidā informēt tos nekustamo īpašumu īpašniekus, kuru nekustamie īpašumi robežojas ar zemes gabalu, kurā atļauts veikt būvdarbus. Šiem pasākumiem ir informatīvs raksturs.

Saņemot būvatļauju, pasūtītājs organizē būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi. 

Būvvalde pieprasa būvniecības ierosinātājam saņemt tehniskos un īpašos noteikumus no valsts institūcijām, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos. Ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas, projektēšanai jāsaņem arī attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskie noteikumi.

Zemes vai būves īpašnieks ir atbildīgs par normatīvajiem aktiem atbilstoša būveksperta izvēli.

Zemes īpašnieks vai būves īpašnieks nav tiesīgs pilnvarot citus būvniecības procesa dalībniekus izraudzīties būvekspertu un slēgt līgumu par būveksperta pakalpojuma sniegšanu zemes īpašnieka vai būves īpašnieka uzdevumā.

Būvprojekta ekspertīzes atzinumu pasūtītājs pievieno būvprojekta dokumentācijai.