Projekta sagatavošanas darbi

Ieceres definēšana

Projekta sagatavošanas darbu ietvaros būvniecības ierosinātājs veic ieceres definēšanu, proti, tirgus izpēti un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi. Būvniecību reglamentējošie normatīvie akti neregulē ieceres definēšanas stadiju, nenosaka konkrētas būvniecības dalībnieku tiesības vai pienākumus.

Būvniecības ierosinātājs šajā stadijā ir vienīgais iesaistītais būvniecības procesa dalībnieks un bauda pilnīgu rīcības brīvību. Būvniecības ierosinātājam nav pienākuma šajā būvniecības procesa stadijā iesaistīt būvspeciālistu vai būvkomersantu. Attiecības starp pasūtītāju un pieaicinātajiem pakalpojumu sniedzējiem (konsultantiem u.c.) tiek regulētas tikai civiltiesisko līgumu ietvaros.

Pirmsprojekta uzdevums

Būvniecību var ierosināt zemes vai būves īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs (arī publiskas personas zemes vai būves tiesiskais valdītājs) vai lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt; pašvaldība, ja tā sakārto vai nojauc būvi, kas kļuvusi bīstama un rada apdraudējumu cilvēku drošībai, vai nojauc patvaļīgās būvniecības objektu; enerģētikas un elektronisko sakaru reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – energoapgādes komersants un elektronisko sakaru komersants. Līdz ar to, lai varētu ierosināt būvniecību ir jāpastāv tiesiskam pamatam. Kaut arī subjektīvo tiesību ierosināt būvniecību esība tiek pārbaudīta būvatļaujas izdošanas brīdī, lai sagatavotos un uzsāktu projektēšanu, ir jābūt identificētam nekustamajam īpašumam, kurā paredzēta būvniecība, līdz ar to pirmsprojekta uzdevuma stadijā ir jākonstatē, vai un uz kāda tiesiska pamata būvniecības ierosinātājs ir tiesīgs veikt būvniecību.

Būvniecības ierosinātājam jānodrošina subjektīvo tiesību ierosināt un veikt būvniecību esību.

Zemes vai būves īpašnieks ir atbildīgs par normatīvajiem aktiem atbilstoša būvprojekta izstrādātāja izvēli. Pasūtītājs slēdz līgumu par būvprojekta izstrādi ar būvprojekta izstrādātāju.

Pasūtītājs ir atbildīgs par atbilstoša projektēšanas uzdevuma izstrādi.

Pasūtītājam ir pienākums būvniecības ieceres realizācijai pasūtīt būvprojektu, kas ietver visus būvdarbu veikšanai nepieciešamos konstruktīvos risinājumus un mezglus, lai nodrošinātu būves atbilstību Būvniecības likumā noteiktām būtiskām prasībām. Šajā stadijā pasūtītājam ir jāizlemj, vai būvprojektu minimālā sastāvā un būvprojektu izstrādās viens un tas pats vai dažādi būvspeciālisti vai būvkomersanti.

Ēku būvnoteikumu 13.punkts noteic, ka pirms būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanas veicami būvprojektēšanas sagatavošanas darbi. Līgumā par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanu norāda, kura no pusēm uzņemas tos veikt.

Pirms izstrādāt būves atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojektu minimālā sastāvā, būvniecības ierosinātājs nodrošina būves vai tās daļas tehnisko apsekošanu, kā arī kultūrvēsturisko inventarizāciju atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības jomas normatīvo aktu nosacījumiem, ja būve ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis. Tehniskās apsekošanas atzinumu un kultūrvēsturiskās inventarizācijas dokumentāciju pievieno būvniecības ieceres iesniegumam.

Pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju un inženierizpētes darbu izpildītāju nosaka inženierizpētes mērķi, darbu veidus un izpildes secību atkarībā no būves sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz vidi.