Normatīvie akti

Būvniecības valsts kontroles birojs darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.576 “Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums” un citos normatīvajos aktos noteikto.

Būvniecības tiesisko bāzi pašreiz veido dažādos laika posmos pieņemtie normatīvie akti.

Būvniecības nozares tiesiskais pamats Latvijas Republikā ir Būvniecības likums. Tas nosaka būvniecības dalībnieku savstarpējās attiecības, viņu tiesības un pienākumus būvniecības procesā un atbildību par būvniecības rezultātā tapušās būves atbilstību tās uzdevumam, ekonomiskajam izdevīgumam, paredzētajam kalpošanas ilgumam un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju kompetenci attiecīgajā būvniecības jomā.

Būvniecības procesuālo kārtību regulē Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

Ar būvniecības nozari reglamentējošo normatīvo aktu sarakstu var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē

 

Enerģētikas jomas normatīvie akti

Elektroenerģijas tirgus likums

Energoefektivitātes likums

Enerģētikas likums

Likums “Par zemes dzīlēm

Biodegvielas likums

 

Obligātā iepirkuma mehānisma uzraudzība un kontrole

Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumi Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā
Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību
Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumi Nr.395 “Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam

 

Energoefektivitāte


Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.226 “Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi
Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.221 “Noteikumi par kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos, un to apmēru, kā arī energoefektivitātes fonda līdzekļu izmantošanu
Ministru kabineta 2017.gada 11.aprīļa noteikumi Nr.202 “Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību
Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumi Nr.669 “Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu
Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumi Nr.668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi
Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumi Nr.487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi

 

Aizsargātā lietotāja pakalpojuma nodrošināšana
Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumi Nr.459 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas, obligātā iepirkuma komponentes un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība
 

Naftas produktu jautājumu administrēšana

Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumi Nr.450 “Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.286 “Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā
Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.248 “Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par degvielas mazumtirdzniecības cenām
Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.805 “Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi

 

Degvielas kvalitātes monitorings

Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumi Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu
Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumi Nr.772 “Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību