Elektroenerģijas obligātā iepirkuma mehānisma uzraudzība un kontrole

2020.gada 1.janvārī stājās spēkā Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumi, kas noteic, ka visi elektroenerģijas ražotāji, kas pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņem maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, maksā nodevu elektroenerģijas ražošanai piešķirtā valsts atbalsta izlietošanas uzraudzībai (31.1pants).

Uzraudzības nodevas gada likme ir 0,40 euro par katru uzstādītās jaudas kilovatu kārtējā kalendāra gada 1.janvārī (norādīta publiskā tirgotāja un elektroenerģijas ražotāja noslēgtajā līgumā).

Nodeva jāiemaksā Valsts kasē atvērtajā valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā LV20TREL1060120939910, maksājuma uzdevumā norādot elektrostacijas nosaukumu, atrašanās vietu un uzstādīto jaudu (kW).

Uzraudzības nodevas maksājums par kārtējā kalendārā gada periodu jāveic divās vienādās daļās, pirmo daļu iemaksājot līdz 1.aprīlim, otro – līdz 1.oktobrim. Atgādinām, ka termiņā nesamaksātas uzraudzības nodevas gadījumā valsts atbalsta izmaksas tiks apturētas.

Lai izvairītos no pārpratumiem un kļūdām, Būvniecības valsts kontroles birojs lūdz maksājumus veikt par katru ražotājam piederošo elektrostaciju atsevišķi.

 

Atgādinām komersantiem, ka elektrostaciju gada pārskati līdz 1.martam jāiesniedz elektroniskajā sistēmā https://ener.gov.lv

Norādījumus pārskatu aizpildīšanai atradīsiet šeit.

No 2020.gada 1.janvāra obligātā iepirkuma mehānisma uzraudzības un kontroles ietvaros BVKB:

  1. izvērtē komersantu, kuri elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem vai koģenerācijas procesā, iesniegtos gada pārskatus;
  2. izvērtē komersantu, kas pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņem garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, pārkompensāciju;
  3. pārliecinās, vai komersantiem nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādu;
  4. veic plānotas un neplānotas klātienes pārbaudes elektrostacijās;
  5. konstatējot pārkāpumus, nosūta komersantiem brīdinājumus par iespēju zaudēt tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem vai koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;
  6. pieņem lēmumus, ar kuriem tiek atceltas komersantiem piešķirtās tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, ja konstatētie pārkāpumi nav novērsti vai komersants atteicies no tiesībām pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

BVKB arī izskata energoietilpīgu apstrādes rūpniecības uzņēmumu iesniegumus un pieņem lēmumus par valsts atbalsta piešķiršanu attiecībā uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes izmaksu segšanā.

Normatīvie akti:
Elektroenerģijas tirgus likums
Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumi Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā
Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību
Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumi Nr.395 “Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam