Kompetence

Būvniecības valsts kontroles biroja kompetence noteikta Būvniecības likuma 6¹.pantā:

 1. Būvdarbu valsts kontrole un būvju pieņemšanu ekspluatācijā:
  1. publiskās ēkās, t.i. ēkas, kurās vienlaikus paredzēts uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem;
  2. būvēs, kuru paredzētajai būvniecībai atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtēšanu" 4.panta pirmās daļas 1.punktam piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma;
  3. jaunās būvēs vai esošu būvju pārbūvēs, kuru ieceres iesniedzējs ir pašvaldība, ja publisku būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni euro vai lielāka.
 2. Publisku ēku ekspluatācijas uzraudzība;
 3. Būvniecības informācijas sistēmā iekļautās informācijas pieejamības nodrošināšana;
 4. Kompetences pārbaudes iestāžu informēšana par būvspeciālistu profesionālās darbības pārkāpumiem;
 5. Metodiskās palīdzības nodrošināšana savas kompetences jautājumos;
 6. Būvniecības procesā iesaistīto uzraudzības un kontroles iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbības organizēšana, lai veicinātu būvspeciālistu profesionālās kompetences paaugstināšanu;
 7. Iesniegumu un sūdzību izskatīšana par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem būvniecības procesā vai arī gadījumos, kad būve ir radījusi vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu personu dzīvībai, veselībai, īpašumam vai videi.
  Birojā nevar apstrīdēt valsts un pašvaldību institūciju administratīvos aktus, kuri izdoti saskaņā ar Būvniecības likumu.
 8. Būvniecības pārraudzībai un kontrolei nepieciešamās būvniecības informācijas sistēmas darbības nodrošināšana.

Saskaņā ar Būvniecības likuma 6.panta septīto daļu un 2018.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”,  BVKB nodrošina būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un pastāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē.

No 2020. gada 1. janvāra Būvniecības valsts kontroles birojs veic enerģētikas politikas īstenošanas funkcijas


Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē neietilpst:
 • pašvaldību un būvvalžu izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības izvērtēšana;
 • dzīvojamo/daudzdzīvokļu māju pārvaldnieku rīcības vai bezdarbības izvērtēšana;
 • normatīvo tiesību aktu oficiāla skaidrojuma sniegšana (vairāk informācijas Ekonomikas ministrijas vietnē).