Būvuzrauga atbildība

Būvuzraugs iesaistās būvniecības procesā iepirkuma stadijā, ir aktīvs būvniecības procesa dalībnieks būvdarbu posmā, savukārt citās stadijās var tikt iesaistīts, ja par to vienojas ar pasūtītāju noslēgtajā līgumā. Būvuzraudzības specialitātē piešķirtais sertifikāts dod tiesības būvspeciālistam uzraudzīt arī visu veidu būvdarbu izpildi pirmās grupas ēkās un otrās grupas ēkās, tajā skaitā uzraudzīt šo ēku ekspluatācijas nodrošināšanai nepieciešamo inženiertīklu būvdarbus, kā arī žogu, mūru un atsevišķu labiekārtojuma elementu būvdarbus. Savukārt trešās grupas ēkās ir jāveido būvuzraugu grupas, piesaistot attiecīgās darbības sfēras būvspeciālistus, skat. tabulā:

Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu.

Būvuzraugs ir atbildīgs par neatkarības nodrošināšanu. Būvuzraudzību Vispārīgo būvnoteikumu 120. punktā noteiktajos gadījumos ir tiesīgs veikt tikai no būvdarbu veicēja un būvprojekta izstrādātāja neatkarīgs būvkomersants vai būvspeciālists (būvuzraugs). Par būvuzraugu nevar būt persona, kurai ir darba attiecības ar būvkomersantu, kas veic piegādes uzraugāmajam objektam.

Būvuzraugs ir atbildīgs par visa būvdarbu procesa uzraudzību kopumā un ikviena būvuzraudzības plānā noteiktā posma kontroli būvlaukumā termiņos, kādi attiecīgajā plānā paredzēti, kā arī par to, lai būve vai tās daļa, kuras būvniecības laikā viņš pildījis savus pienākumus, atbilstu būvprojektam un pasūtītāja, Būvniecības likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

Uzņemoties būvuzraudzību, būvuzraugs paraksta saistību rakstu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 8. pielikumam, ar kuru apņemas izstrādāt un saskaņot ar būvniecības ierosinātāju būvuzraudzības plānu, iesniegt sākotnējo un precizēto būvuzraudzības plānu būvvaldē; ievērot būvuzraudzības plānu un informēt pasūtītāju, biroju, būvvaldi vai institūciju, kura veic būvvaldes funkcijas, par plānā doto uzdevumu izpildi; neuzsākt un neatļaut veikt būvdarbus bez būvatļaujas vai pirms būvatļaujas nosacījumu izpildes; nepieļaut nesaskaņotas atkāpes no būvprojekta; nepieļaut nekvalitatīvu būvmateriālu, detaļu un izstrādājumu lietošanu objektā, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus un būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam; nepieļaut nekvalitatīvi izpildītus vai nepabeigtus būvdarbus, kā arī nepieļaut kontrolējamā objekta patvaļīgu ekspluatāciju; paziņot būvvaldei par darbavietas maiņu un šo saistību pārtraukšanu.