Būvspeciālistu sertifikācija

Būvniecības valsts kontroles biroja Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļa (turpmāk tekstā-Birojs), kas veic būvspeciālistu sertificēšanu būvekspertīzes specialitātē,  saskaņā ar 2018.gada  19.decembra akreditācijas lēmumu Nr.567/2018 ir paplašinājusi reglamentēto akreditācijas sfēru atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (turpmāk tekstā-noteikumi Nr. 169).

Jaunā sertificēšanas shēma paredz, ka būvspeciālistu kompetences pārbaude būvekspertīzes specialitātē atbilstoši noteikumiem Nr.169 ietver tikai rakstisku pārbaudījumu – testu, tādēļ pretendentam, piesakoties sertifikācijai, vairs nav jāiesniedz izvērtēšanai attiecīgās būvprojekta vai būves daļas ekspertīzes atzinums. Lai nodrošinātu objektīvu un neatkarīgu sertifikācijas procesu, ir izstrādāti pilnveides risinājumi arī attiecībā uz eksaminācijas procesa norises kārtību, paredzot, ka kompetences pārbaude ir anonīma un eksaminācijas komisijai sertifikācijas kandidātu identitāte netiek izpausta–tiek norādīts tikai konkrētajam kandidātam pie dokumentu iesniegšanas piešķirtais identifikācijas numurs.

Tāpat arī jaunā sertificēšanas shēma paredz, ka papildus sertificēto būvspeciālistu plānotajai un ārpuskārtas uzraudzībai, balstoties uz risku analīzi, tiks veikta arī būvspeciālistu patstāvīgās prakses padziļināta pārbaude.

 

Maksa par sākotnējo kompetences novērtēšanu būvspeciālista sertifikāta saņemšanai ir 150 EUR, bet  patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa pēc sertifikāta piešķiršanas ir 213 EUR.  Savukārt maksa par papildu sertificēšanas pakalpojumiem tiek noteikta atbilstoši 2019.gada 7. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.190 “”Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis”.

Aicinām rūpīgi iepazīties ar informāciju par būvspeciālistu sertifikāciju un pieteikties sertifikāta iegūšanai.

 

Plašāka informācija par sertifikācijas procesu pieejama arī sazinoties ar atbildīgajiem Biroja darbiniekiem:

Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas vadītāja

Maija Kavosa

Tālr.67013346

E-pasts: Maija.Kavosa@bvkb.gov.lv

 

Būvspeciālistu sertificēšanas speciāliste

Ginta Kunceviča

Tālr.67013354

E-pasts: Ginta.Kuncevica@bvkb.gov.lv