Būvspeciālistu sertifikācija

Būvniecības valsts kontroles biroja Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļai, kas veic būvspeciālistu sertificēšanu būvekspertīzes specialitātē,  atbilstoši 2019.gada  11.decembra akreditācijas lēmumam Nr.326/2019 ir piešķirta atkārtota akreditācija atbilstībai standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības sertifikācijas institūcijām” prasībām reglamentētajā akreditācijas sfērā. Akreditācijas darbības laiks līdz 2025.gada 7.janvārim. Akreditācijas sfēras paplašināšanas ietvaros ir pārskatīta un pilnveidota līdzšinējā sertificēšanas kārtība būvekspertīzes specialitātē atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (turpmāk tekstā-noteikumi Nr. 169)., par galvenajām vērtībām izvirzot sertificēšanas procesa objektivitātes un neietekmējamības nodrošināšanu.

Jaunā sertificēšanas shēma paredz, ka būvspeciālistu kompetences pārbaude būvekspertīzes specialitātē atbilstoši noteikumiem Nr.169 ietver tikai rakstisku pārbaudījumu – testu, tādēļ pretendentam, piesakoties sertifikācijai, vairs nav jāiesniedz izvērtēšanai attiecīgās būvprojekta vai būves daļas ekspertīzes atzinums. Lai nodrošinātu objektīvu un neatkarīgu sertifikācijas procesu, ir izstrādāti pilnveides risinājumi arī attiecībā uz eksaminācijas procesa norises kārtību, paredzot, ka kompetences pārbaude ir anonīma un eksaminācijas komisijai sertifikācijas kandidātu identitāte netiek izpausta–tiek norādīts tikai konkrētajam kandidātam pie dokumentu iesniegšanas piešķirtais identifikācijas numurs.

Tāpat arī jaunā sertificēšanas shēma paredz, ka papildus sertificēto būvspeciālistu plānotajai un ārpuskārtas uzraudzībai, balstoties uz risku analīzi, tiks veikta arī būvspeciālistu patstāvīgās prakses padziļināta pārbaude.

 

Maksa par sākotnējo kompetences novērtēšanu būvspeciālista sertifikāta saņemšanai ir 150 EUR, bet  patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa pēc sertifikāta piešķiršanas ir 213 EUR.  Savukārt maksa par papildu sertificēšanas pakalpojumiem tiek noteikta atbilstoši 2019.gada 7. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.190 “”Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis”.

Aicinām rūpīgi iepazīties ar informāciju par būvspeciālistu sertifikāciju un pieteikties sertifikāta iegūšanai.

 

Plašāka informācija par sertifikācijas procesu pieejama arī sazinoties ar atbildīgajiem Biroja darbiniekiem:

Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas vadītāja

Maija Kavosa

Tālr.67013346

E-pasts: Maija.Kavosa@bvkb.gov.lv