Būvniecības/ būvdarbu iepirkums

Zemes īpašnieks vai būves īpašnieks ir atbildīgs par normatīvajiem aktiem atbilstoša būvdarbu veicēja un būvuzrauga izvēli.

Zemes īpašnieks vai būves īpašnieks nav tiesīgs pilnvarot citus būvniecības procesa dalībniekus izraudzīties būvuzraugu un slēgt līgumu par būvuzrauga pakalpojuma sniegšanu zemes īpašnieka vai būves īpašnieka uzdevumā.

Pasūtītājs nodrošina būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi speciālajos būvnoteikumos noteiktajā termiņā. Ja pasūtītājs minētos nosacījumus norādītajā termiņā neizpilda, būvatļauja pēc minētā termiņa beigām ir atceļama.

Pasūtītājs iesniedz iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā, ja mainās būvdarbu veicējs, būvdarbu vadītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs. Ja mainās pasūtītājs, iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā iesniedz jaunais būvniecības ierosinātājs.