Būvdarbu valsts kontrole un būvju pieņemšana ekspluatācijā

Par BVKB kompetenci būvdarbu kontrolē un būves ekspluatācijas pieņemšanā

BVKB no 2015. gada 1. jūlija jānodrošina būvdarbu valsts kontrole, veicot šādu būvju būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā: 1) tādu jaunu publisku ēku būvniecību un pārbūvi, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem; 2) būves, kuru paredzētajai būvniecībai atbilstoši likuma ,,Par ietekmes uz vidi novērtēšanu” 4. panta pirmās daļas 1. punktam piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra; 3) jaunas būves vai esošu būvju pārbūves, kuru ieceres iesniedzējs ir pašvaldība, ja publisku būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni euro vai lielāka.

(Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas pirmais punkts

un pārejas noteikumu 10. punkts)

Būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

(Būvniecības likuma 17. panta pirmā daļa)

Būvvaldei vai citai institūcijai, kas pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par nosacījumu izpildi būvdarbu uzsākšanai, jāpaziņo BVKB par piedalīšanos būves pieņemšanā ekspluatācijā.

(Vispārīgo būvnoteikumu 156. punkts)

Ja darbu veikšanas projekts tiek precizēts, būvuzraugs precizē arī būvdarbu uzraudzības plānu un iesniedz to būvvaldē. Ja būvdarbu kontroli veic BVKB, būvdarbu uzraudzības plānu būvvalde nosūta BVKB.

(Vispārīgo būvnoteikumu 128. punkts)

Ja būvdarbu kontroli veic BVKB, būvvaldei vai institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir jāinformē attiecīgā institūcija, ka saņemts iesniegums par izmaiņu veikšanu, kā arī jāiesniedz BVKB izmainītās būvprojekta daļas un sadaļas, ja būvdarbu laikā pasūtītājs ir saskaņojis izmaiņas būvprojektā atbilstoši Būvniecības likuma 17. panta 2.2 daļai.(Vispārīgo būvnoteikumu 155. punkts)