Būvdarbu valsts kontrole un būvju pieņemšana ekspluatācijā

Par BVKB kompetenci būvdarbu kontrolē un būves ekspluatācijas pieņemšanā

BVKB no 2015. gada 1. jūlija jānodrošina būvdarbu valsts kontrole, veicot šādu būvju būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā: 1) tādu jaunu publisku ēku būvniecību un pārbūvi, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem; 2) būves, kuru paredzētajai būvniecībai atbilstoši likuma ,,Par ietekmes uz vidi novērtēšanu” 4. panta pirmās daļas 1. punktam piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra; 3) jaunas būves vai esošu būvju pārbūves, kuru ieceres iesniedzējs ir pašvaldība, ja publisku būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni euro vai lielāka.

(Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas pirmais punkts

un pārejas noteikumu 10. punkts)

Būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvatļauja kļuvusi neapstrīdama. Savukārt nacionālā interešu objekta būvniecībai izdotas būvatļaujas apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tās darbību.

(Būvniecības likuma 17. panta pirmā daļa)

Būvvaldei vai citai institūcijai, kas pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par nosacījumu izpildi būvdarbu uzsākšanai, jāpaziņo BVKB par piedalīšanos būves pieņemšanā ekspluatācijā.
(Vispārīgo būvnoteikumu 156. punkts)

Ja būves realizācijai ir izstrādāts darbu veikšanas projekts, būvuzraugs precizē būvuzraudzības plānu un iesniedz to institūcijā, kura veic būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības plānu precizē, ja darbu veikšanas projektā izdarītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus.
(Vispārīgo būvnoteikumu 128. punkts)