Būvekspertīzes

Kas ir tiesīgs veikt būvekspertīzi?

Būvekspertīzi ir tiesīgi veikt būvspeciālisti, kas saņēmuši sertifikātu attiecīgajā būvekspertīzes darbības sfērā, kā arī būvkomersanti, kuri nodarbina sertificētu būvspeciālistu attiecīgajā jomā.

Pamatojums:

Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 11.punkts nosaka, ka līdz 2016.gada 30.jūnijam ekspertīzes veikšanas tiesības ir fiziskajām personām, ja tās saņēmušas sertifikātu attiecīgajiem projektēšanas vai būvdarbu veidiem, kā arī būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētām juridiskajām personām, kuras nodarbina sertificētu speciālistu attiecīgajā jomā. Neskatoties uz pārejas perioda pagarināšanu, Birojs 2016.gada janvārī uzsāka būvspeciālistu sertifikāciju būvekspertīzes specialitātē. Ar 2016.gada 1.jūliju būvekspertīzes ir tiesīgi veikt tikai Birojā sertificēti būvspeciālisti. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 ”Vispārīgie būvnoteikumi” 173.punkts noteic, ja būvekspertīzes līgums noslēgts līdz 2016.gada 30.jūnijam un atbilstoši Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktam piesaistītajiem būvspeciālistiem bija tiesības veikt būvprojekta ekspertīzi vai būves ekspertīzi, tie ir tiesīgi to pabeigt. Minētais attiecas uz noslēgtajiem būvekspertīzes līgumiem par pilna būvprojekta ekspertīzi būvniecības procesā, kura ietvaros līdz 2016.gada 30.jūnijam ir izdota būvatļauja.

Kuras grupas būves būvprojektiem ekspertīze ir obligāta?

Trešās grupas būvju būvprojektiem, izņemot būves nojaukšanas būvprojektiem, ekspertīzes veikšana ir obligāta.  Pārējiem būvprojektiem to var veikt pēc pasūtītāja pieprasījuma.

Pamatojums:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 43.punktu būvprojekta ekspertīze ir obligāta trešās grupas būvju būvprojektiem, izņemot būves nojaukšanas būvprojektam. Trešās grupas būvēm speciālos būvnoteikumos nosaka būvprojekta daļas un sadaļas, kurām nepieciešama būvprojekta ekspertīze (Vispārīgo būvnoteikumu 46.punkts). Trešās grupas būves norādītas Vispārīgo būvnoteikumu 1.pielikumā.
Pēc pasūtītāja pieprasījuma būvprojekta ekspertīzi var veikt arī jebkuram citas grupas būves būvprojektam, kā arī 3.grupas būvprojektam pilnā apjomā (iekļaujot visas daļas un sadaļas).

 

 

Kāds ir būvekspertīzes galvenais uzdevums?

Būvekspertīzes pamatuzdevums ir veikt profesionālu pārbaudi un sniegt izvērtējumu par būvprojekta tehniskā risinājuma vai būves un veikto būvdarbu atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Pamatojums:

Būvekspertīzes nepieciešamība un veicamo uzdevumu apjoms izriet no Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 ”Vispārīgie būvnoteikumi” V nodaļas “Ekspertīze”. Proti, būvprojekta ekspertīzes eksperta uzdevums ir izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām. Savukārt būves ekspertīzes gadījumā – novērtēt tās atbilstību normatīvo aktu prasībām vai būvprojektam, kā arī novērtēt veikto būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes pasūtītājs (t.sk. būvvalde vai Būvniecības valsts kontroles birojs likumā noteiktajos gadījumos) var noteikt arī papildu uzdevumus ekspertīzes veicējam.

Būveksperts attiecīgi veic pasākumus, lai nodrošinātu ekspertīzes pamatuzdevuma un papildu uzdevumu izpildi. Šādos pasākumos ietilpst būvprojekta risinājumu izvērtēšana, aprēķinu pārbaude, būvniecības dokumentācijas izvērtēšana, kā arī citi pasākumi, kas nepieciešami pamatota ekspertīzes atzinuma sniegšanai. Veiktās būvekspertīzes rezultātus eksperts apkopo ekspertīzes atzinumā atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 3. un 4.pielikumā pievienotajai veidlapai.

 

Vai būvspeciālistam nepieciešams sertifikāts tikai vienā darbības sfērā, lai veiktu būves tehnisko apsekošanu un būvprojekta vai būves ekspertīzi?

Nē, lai būvspeciālists varētu veikt gan būvju tehnisko apsekošanu, gan būvprojektu un būvju ekspertīzi tam nepieciešami sertifikāti dažādās darbības sfērās.

Pamatojums:

I Būvju tehniskā apsekošana

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 2.7.apakšpunktu būves tehniskā apsekošana ir būvju, to daļu, kā arī iebūvēto būvizstrādājumu tehniskā stāvokļa apzināšanas un izvērtēšanas darbu komplekss.

Kārtību, kādā veicama būvju tehniskā apsekošana un personas, kas ir tiesīgas veikt tehnisko apsekošanu ir noteiktas Latvijas būvnormatīvā LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.337; turpmāk - LBN).

Tehniskās apsekošanas mērķis ir noteikt būves atbilstību Būvniecības likuma 9.panta otrajā daļā minētajām būves būtiskajām prasībām (LBN 2.punkts).

Būvju tehnisko apsekošanu veido divas komponentes – vizuālā apskate un tehniskā izpēte. Vizuālās apskates laikā būvspeciālists fiksē un novērtē redzamos būves bojājumus. Vizuālās apskates rezultāti var būt pamats detalizētai būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehniskajai izpētei (LBN 7. un 8.punkts). Tehniskajai izpētei būvspeciālists lieto atbilstošas izpētes metodes, kas noteiktas LBN 13.punktā.

Būves tehnisko apsekošanu veic būvspeciālists atbilstoši būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības normatīvajā aktā noteiktai attiecīgās sfēras būvspeciālista kompetencei vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kura nodarbina attiecīgu būvspeciālistu (LBN 6.punkts).

Tātad būvspeciālisti, kas ir tiesīgi veikt būvju tehnisko apsekošanu, ir nosakāmi, ņemot vērā būves veidu un to darbība sfēru.

Ēku apsekošana

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumu Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (turpmāk – Būvspeciālistu noteikumi) 1.pielikumu ēku tehnisko apsekošanu var veikt būvspeciālisti, kuri ir saņēmuši ēku būvspeciālista sertifikātu šādās darbības sfērās: ēku konstrukciju projektēšana; ēku būvdarbu vadīšana (restaurācijas būvdarbu vadīšana); ēku būvdarbu būvuzraudzība (restaurācijas būvdarbu vadīšana).

Inženierbūvju apsekošana

Savukārt inženierbūvju apsekošanu saskaņā ar Būvspeciālistu noteikumu 2.1 pielikumu var veikt būvspeciālisti, kuri saņēmuši sertifikātu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības jomā tādā darbības sfērā, kas attiecas uz konkrēto inženierbūves veidu.

Ņemot vērā minēto, būvju tehnisko apsekošanu nav tiesīga veikt persona, kura nav ieguvusi patstāvīgās prakses tiesības reglamentētajās sfērās saskaņā ar Būvspeciālistu noteikumiem. Personas, kurām kompetences pārbaudes iestādes piešķīrušas sertifikātu tikai nereglamentētajā sfērā, piemēram, būvju tehniskajā apsekošanā, nav tiesīgas veikt būvju tehnisko apsekošanu atbilstoši LBN prasībām (neattiecas uz būvinspektoriem un dzīvojamās mājas pārvaldītājiem).

II Būvprojektu un būvju ekspertīze

Būvprojekta ekspertīzes definīcija ir sniegta Vispārīgo būvnoteikumu 2.5.apakšpunktā: būvprojekta ekspertīze ir profesionāla pārbaude, kuras mērķis ir sniegt izvērtējumu par būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Savukārt būves ekspertīzes definīcija normatīvajos aktos tieši nav sniegta. No Vispārīgo būvnoteikumu 61.punkta, kurā noteikti gadījumi, kad veic būves ekspertīzi izriet, ka būves ekspertīzes mērķis ir noteikt būves, tās elementu, konstrukciju vai iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību normatīvo aktu un būvprojekta prasībām.

Ekspertīzes veicējs

Saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta trešo daļu būvekspertīze ir reglamentētā darbības sfēra, līdz ar to būvprojekta un būves ekspertīzi var veikt tikai būvspeciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām ekspertīzes veikšanā vai būvkomersanti, kuri nodarbina  būvspeciālistus ar patstāvīgās prakses tiesībām ekspertīzes veikšanā. Saskaņā ar Būvspeciālistu noteikumu 9.punktu būvspeciālists var pretendēt uz būvspeciālista sertifikātu būvekspertīzes specialitātē tikai tajās darbības sfērās, kurās tam ir patstāvīgās prakses tiesības.

 

Apkopojot visu iepriekš minēto, Birojs norāda, ka:

1) Būves tehnisko apsekošanu var veikt būvspeciālists, kuram piešķirtas patstāvīgās prakses tiesības šādās darbības sfērās:

  • Ēku apsekošanai - ēku konstrukciju projektēšanā; ēku būvdarbu vadīšanā (restaurācijas būvdarbu vadīšanā); ēku būvdarbu būvuzraudzībā (restaurācijas būvdarbu būvuzraudzībā);
  • Inženierbūvju apsekošanai - tādās darbības sfērās, kas attiecas uz konkrēto inženierbūves veidu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības jomā.

2) Būvprojekta un būves ekspertīzi var veikt tikai būvspeciālisti, kuriem piešķirtas patstāvīgās prakses tiesības būvekspertīzes veikšanai.

Vai, veicot izmainīto būvprojekta daļu ekspertīzi, ekspertīzes vadītājam jāuzņemas atbildība par visu būvprojektu kopumā?

Būvekspertīzes vadītājam vienmēr ir jāuzņemas atbildība par visu būvprojektu kopumā.

Pamatojums:

Gadījumos, kad būvekspertīzes veikšanai tiek veidota ekspertu komanda, ekspertīzes vadītājs (juridiska vai fiziska persona) ir ekspertīzes veicējs Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) V nodaļas “Ekspertīze” izpratnē. Ja būvprojektā ir veiktas izmaiņas, kurām nepieciešama ekspertīze, ekspertīzes vadītājs lemj par ekspertīzes apjomu  un ekspertīzes veikšanai piesaistīto speciālistu komandu, kā arī uzņemas pilnu atbildību par ekspertīzes saturu un atzinuma rezultātu. Ja izmainīto būvprojekta daļu ekspertīzei tiek piesaistīts ekspertīzes veicējs, kurš nav veicis būvprojekta sākotnējo ekspertīzi, ievērojot Vispārīgo būvnoteikumu 55.punkta nosacījumus, nepieciešams veikt visa būvprojekta ekspertīzi.

Vai būvkomersantam, lai veiktu pilnu trešās grupas būves būvprojekta ekspertīzi, pastāvīgi jānodarbina visi būvspeciālisti, kuri ir tiesīgi veikt katras atsevišķās būvprojekta daļas un sadaļas ekspertīzi?

Būvkomersantam patstāvīgi jānodarbina tikai būvprojekta ekspertīzes vadītājs.

Pamatojums:

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 44.punktā noteiktā prasība, ka ekspertīzi III grupas būvēm ir tiesīgi veikt tikai tie būvkomersanti, kuri nodarbina būvspeciālistus ar patstāvīgās prakses tiesībām ekspertīzes veikšanā, nozīmē, ka šim būvkomersantam pastāvīgi jānodarbina vismaz viens šāds būvspeciālists. Saskaņā ar Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11. punktu būvekspertīzi ir tiesīgi veikt būvspeciālisti, kuri atbilstoši 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” ir ieguvuši būvekspertīzes sertifikātu būvprojektu ekspertīzes specialitātē attiecīgajā darbības sfērā.

Kas var ekspertēt ugunsdrošības pasākumu pārskatu?

Ugunsdrošības pasākumu pārskata ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvspeciālisti, kuri ieguvuši būvprojektu arhitektūras risinājumu un būvprojektu konstrukciju ekspertīzes sertifikātu.

Pamatojums:

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 1.pielikuma 15.skaidrojumam - būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē un būvprojektu konstrukciju ekspertīzē sertificētais būvspeciālists normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var veikt arī būvniecības tāmju, ugunsdrošības risinājumu ekspertīzi, kā arī ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas projekta ekspertīzi.

Kas pašvaldību gadījumā veic nepieciešamo iepirkuma procedūru būvekspertīzes līguma noslēgšanai?

Nepieciešamo iepirkuma procedūru būvekspertīzes līguma noslēgšanai veic pati pašvaldība.

Pamatojums:

Šobrīd normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā Birojam nav dots pilnvarojums iepirkt pakalpojumu kā centralizētai iepirkumu institūcijai ekspertīžu pasūtītāja (kas ir publiskās personas vai to institūcijas) interesēs. Birojs nav par tādu noteikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 16.panta astotās daļas 1.punktā paredzēto kārtību.

Publisko iepirkumu likuma  16.panta septītās daļa pašvaldībām un pašvaldību iestādēm nosaka pienākumu pakalpojumus iegādāties no centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību noteiktā gadījumā. Savukārt  minētā likuma 16.panta astotās daļas 2.punktā noteikts, ka šāds pašvaldību pienākums uzskatāms par izpildītu, ja attiecīgais pakalpojums ir iepirkts no vienas vai vairāku pašvaldību izveidotas centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību, ja attiecīgā centralizēto iepirkumu institūcija nodrošina attiecīgo preču un pakalpojumu iepirkumus pašvaldībai un visām tās iestādēm.

Vai pasūtītājs būvekspertīzes veikšanai var piesaistīt ārvalstu komersantus, un kādai ir jābūt šī komersanta būvspeciālistu kvalifikācijai?

Ja ārvalstu komersants ir saņēmis atļauju patstāvīgai darbībai Latvijas teritorijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, viņš ir tiesīgs arī veikt būvekspertīzes. Pretējā gadījumā viņam jādarbojas kā apakšuzņēmējam pie ekspertīzes veicēja, kas reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā.

Pamatojums:

Lai patstāvīgi veiktu būvprojekta ekspertīzi, ārvalstu komersantam ir jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā, kas iespējams tikai tādā gadījumā, ja tas nodarbina būvekspertīzes specialitātē sertificētus būvspeciālistus un atbilst citām normatīvos noteiktajām reģistrācijas prasībām. Tas savukārt nozīmē, ka ārvalstu būvspeciālistiem būtu nepieciešams iegūt patstāvīgās prakses sertifikātu būvekspertīzes specialitātē.
Tomēr normatīvajos aktos nav noteiktas prasības komersantiem, kas darbojas kā konsultanti būvkomersantu reģistrā reģistrēta komersanta vadībā. Tas nozīmē, ka ekspertīzes vadītājs var būt reģistrēts komersants, bet ārvalstu komersants var darboties kā konsultants un sniegt savu atzinumu, par kuru atbildību uzņemas ekspertīzes vadītājs. Šādā gadījumā būvkomersanta reģistrācija un būvspeciālistu sertifikācija nav nepieciešama.