Pieteikties sertifikācijai

Piesakoties sertifikācijai, pretendentam nepieciešami šādi dokumenti:

  1. Iesniegums sertifikācijai (Forma Nr. 20-1.4/4);

  2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);

  3. Informāciju par prasībām atbilstošu izglītību jāievada Būvniecības informācijas sistēmā - BIS;

  4. Informāciju par specialitātei un darbības sfērai atbilstošu patstāvīgo praksi jāievada Būvniecības informācijas sistēmā - BIS;

  5. Vienu  būvprojekta ekspertīzi (būvprojekta daļas ekspertīzes atzinums*) konkrētā BPE darbības sfērā, ja pretendents piesakās uz būvprojektu ekspertīzes sertifikātu vai vienu būves ekspertīzi (būves ekspertīzes atzinums**) konkrētā BE darbības sfērā, ja pretendents piesakās uz būvju ekspertīzes sertifikātu. Pretendents BVKB var iesniegt ekspertīzi, kas izstrādāta tikai sertifikācijas vajadzībām un nav paredzēta iesniegšanai citās institūcijās. Iesniedzamā ekspertīze nedrīkst būt veikta iesniedzēja izstrādātam projektam, kā arī būvdarbiem, kurus iesniedzējs ir vadījis vai uzraudzījis.

Identifikācijas Nr.

Specialitāte

Darbības sfēra

BPE

Būvprojektu ekspertīze

 

BPE-1

 

būvprojektu arhitektūras1 risinājumu ekspertīze

BPE-2

 

būvprojektu konstrukciju ekspertīze2

BPE-3

 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvprojektu ekspertīze

BPE-4

 

siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze3

BPE-5

 

sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze4

BPE-6

 

pārvades gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze5

BPE-7

 

pārvades naftas apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze9

BPE-8

 

ceļu būvprojektu ekspertīze

BPE-9

 

tiltu būvprojektu ekspertīze

BPE-10

 

meliorācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze

BPE-11

 

hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze 

BPE-12

 

elektroietaišu būvprojektu ekspertīze6

BPE-13

 

dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze

BPE-14

 

dzelzceļa sliežu ceļu būvprojektu ekspertīze

BPE-15

 

dzelzceļa kontakttīklu būvprojektu ekspertīze

BPE-16

 

elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze7

BPE-17

 

saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze8

BPE-18

 

ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze

BE

Būvju ekspertīze

 

BE-1

 

ēku ekspertīze

BE-2

 

hidrotehnisko būvju ekspertīze

BE-3

 

ceļu ekspertīze

BE-4

 

tiltu ekspertīze

BE-5

 

meliorācijas sistēmu ekspertīze

BE-6

 

sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu ekspertīze4

BE-7

 

elektronisko sakaru sistēmu un tīklu ekspertīze7

BE-8

 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspertīze

BE-9

 

elektroietaišu ekspertīze6

BE-10

 

siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspertīze3

BE-11

 

dzelzceļa sliežu ceļu ekspertīze

BE-12

 

dzelzceļa signalizācijas sistēmu ekspertīze

BE-13

 

dzelzceļa kontakttīklu ekspertīze

BE-14

 

pārvades gāzes apgādes sistēmu ekspertīze5

BE-15

 

pārvades naftas apgādes sistēmu ekspertīze9

BE-16

 

saldēšanas sistēmu ekspertīze8

BE-17

 

ostu un jūras hidrotehnisko būvju ekspertīze

* Būvprojekta daļas ekspertīzes atzinumam jāpievieno visa dokumentācija, pamatojoties uz kuru tika sniegts atzinums.

** Būves ekspertīzes atzinumam jāpievieno visa dokumentācija, pamatojoties uz kuru tika sniegts atzinums.

Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē piešķirtais sertifikāts dod tiesības būvspeciālistam normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos veikt arī inženierbūvju un inženiertīklu būvprojektos iekļauto arhitektūras risinājumu un ugunsdrošības risinājumu ekspertīzi, kā arī ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas projekta ekspertīzi.

2 Būvprojektu konstrukciju ekspertīzē piešķirtais sertifikāts dod tiesības būvspeciālistam normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos veikt arī būvniecības tāmju, ugunsdrošības risinājumu ekspertīzi, kā arī ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas projekta ekspertīzi.

Apkures sistēmas, ventilācijas sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas, ēku dzesēšanas sistēmas, dūmu aizsardzības sistēmas, siltummehānika/ siltumapgādes avoti (tajā skaitā biomasas apkures sistēmas, saules kolektoru sistēmas, ģeotermiskās sistēmas un siltumsūkņi), siltumtīkli.

4 Gāzes transportēšanas, sadales un lietotāja gāzapgādes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar).

5 Gāzes transportēšanas un glabāšanas sistēmas ar spiedienu, augstāku par 1,6 MPa (16 bar).

Elektroietaišu projektēšanas, elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas un būvuzraudzības, kā arī elektroietaišu būvprojektu ekspertīzes un elektroietaišu ekspertīzes darbības sfērās norādāms spriegums, kādā personai ir atbilstoša pieredze, – līdz 1 kilovoltam, no 1 līdz 35 kilovoltiem un virs 110 kilovoltiem. Minētajās darbības sfērās piešķirtais sertifikāts dod tiesības veikt automātisko ugunsaizsardzības, ugunsdzēsības, dūmu un karstuma izvades, un gaisa virsspiediena sistēmu automātikas un vadības daļas projektēšanu, izbūves darbu vadīšanu un būvuzraudzību, būvprojektu un būvju ekspertīzi.

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas  un būvuzraudzības, būvprojektu ekspertīzes un ekspertīzes darbības sfērās  ietilpst automātisku ugunsaizsardzības sistēmu - ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu – projektēšana, būvdarbu vadīšana  un būvuzraudzība, būvprojektu un būvju ekspertīze.

8 Sistēmas, kas nodrošina zemu temperatūru tehnoloģiskos procesus pārtikas, medicīnas, ķīmiskajā rūpniecībā, lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas produktu ražošanā, uzglabāšanā (tajā skaitā visu lielumu stacionārās un pārvietojamās saldēšanas sistēmas, ieskaitot kompresorus – siltumsūkņus, kompresoru stacijas saldēšanas sistēmās, saldēšanas kameras, noliktavas – saldētavas).

9 Naftas transportēšanas un glabāšanas sistēmas ar spiedienu, augstāku par 1,6 MPa (16 bar).