Prasības būvspeciālistiem un būvkomersantiem

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par prasībām būvspeciālistiem un būvkomersantiem, kā arī par būvkomersantu reģistru pieejamas arī Būvniecības informācijas sistēmas BIS portāla sadaļā "Biežāk uzdotie jutājumi".

Kur var redzēt Būvniecības valsts kontroles biroja sertificēto būvspeciālistu sarakstu?

Būvniecības valsts kontroles biroja sertificēto būvspeciālistu sarakstu var redzēt Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.

Meklēšanas izvēlnē kreisajā pusē ir jāizvēlas “Izvērstā meklēšana”. Izvērstajā meklēšanā pie “Sertificēšanas institūcija” jāizvēlas Būvniecības valsts kontroles birojs un jāspiež “Meklēt”.

Rezultātā tiks uzrādīti visi Būvniecības valsts kontroles birojā sertificētie būvspeciālisti.

Kādas ir prasības būvspeciālistiem, lai pieteiktos uz patstāvīgās prakses sertifikātu būvekspertīzes specialitātē?

Prasības, lai pieteiktos uz sertifikāciju būvekspertīzes specialitātē būvprojektu ekspertīzes darbības sfērās:

  • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai arhitektūras (tikai BPE-1) studiju programmā;
  • Patstāvīgās prakses ilgums projektēšanas jomā konkrētā darbības sfērā vai arhitektūras jomā ir vismaz 5 gadi;
  • Būvspeciālista sertifikāts projektēšanas jomā konkrētā darbības sfērā vai arhitekta prakses sertifikāts (tikai būvprojekta vispārīgās un arhitektūras daļas ekspertīzei);
  • Būvspeciālista vai arhitekta prakses sertifikāts pēdējo piecu gadu laikā nav bijis anulēts.

Prasības, lai pieteiktos uz sertifikāciju būvekspertīzes specialitātē būvju ekspertīzes darbības sfērās:

  • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera studiju programmā;
  • Patstāvīgās prakses ilgums būvuzraudzības vai būvdarbu vadīšanas jomā konkrētā darbības sfērā ir vismaz 5 gadi;
  • Būvspeciālista sertifikāts būvuzraudzības vai būvdarbu vadīšanas jomā konkrētā darbības sfērā;
  • Būvspeciālista sertifikāts pēdējo piecu gadu laikā nav bijis anulēts.
Kam var ziņot par būvspeciālistu pieļautajiem pārkāpumiem būvniecības procesā?

Ekonomikas ministrijai, Būvniecības valsts kontroles birojam un attiecīgajai sertificēšanas institūcijai.

Pamatojums:

Par būvspeciālistu, kas sertificēti būvekspertīzes specialitātē, profesionālās darbības vai ētikas pārkāpumiem jāziņo Būvniecības valsts kontroles birojam, jo saskaņā ar Būvniecības likuma 6.panta septīto daļu, Būvniecības valsts kontroles birojs veic šo būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību. Par citu būvspeciālistu profesionālās darbības vai ētikas pārkāpumiem jāziņo tai sertifikācijas institūcijai, kas sertificējusi attiecīgo būvspeciālistu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 40.punktu, ja būvniecības dalībnieki vai būvniecību kontrolējošās institūcijas konstatē būvprojekta neatbilstību normatīvo aktu vai tehnisko un īpašo noteikumu prasībām, tiem ir pienākums ziņot Ekonomikas ministrijai un attiecīgajai sertificēšanas institūcijai par būvspeciālista pārkāpumiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 146.punktu kriminālprocesa virzītājam, būvniecības dalībniekiem un būvniecību kontrolējošām iestādēm ir pienākums informēt Ekonomikas ministriju un sertificēšanas institūciju, kura speciālistu sertificējusi, par iespējamiem būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumiem, kas radījis vai var radīti apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai un videi.

 

Vai būvvaldē strādājošam arhitektam ir nepieciešams arhitekta prakses sertifikāts?

Nē, nav nepieciešams.

Pamatojums:

Būvniecības likuma 12.panta otrā daļa, kurā noteikts, ka  būvvalde pastāvīgi nodarbina speciālistus, no kuriem vismaz viens ir arhitekts, neparedz būvvaldes arhitektam obligātu prasību – iegūtu arhitekta prakses sertifikātu, bet paredz to, ka personai jābūt iegūtai arhitekta profesijai. Līdz ar to, pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības būvvaldes arhitekta pienākumu veikšanai gan ar personu, kura ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā, gan arī ar personu, kura papildus minētajai izglītībai ir ieguvusi patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras jomā. 

Kur var iepazīties ar būvekspertīzes testa jautājumiem?

Testa jautājumus var redzēt Būvniecības valsts kontroles biroja mājaslapā http://bvkb.gov.lv/lv/content/buvekspertizes-testa-jautajumi

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai pieteiktos uz sertifikāciju būvekspertīzes specialitātē?
  1. Iesniegums;
  2. Vienu  būvprojekta ekspertīzi (būvprojekta daļas ekspertīzes atzinums*) konkrētā būvprojektu ekspertīzes darbības sfērā, ja pretendents piesakās uz būvprojektu ekspertīzes sertifikātu vai vienu būves ekspertīzi (būves ekspertīzes atzinums**) konkrētā būvju ekspertīzes darbības sfērā, ja pretendents piesakās uz būvju ekspertīzes sertifikātu.

Pretendents BVKB var iesniegt ekspertīzi, kas izstrādāta tikai sertifikācijas vajadzībām un nav paredzēta iesniegšanai citās institūcijās. Iesniedzamā ekspertīze nedrīkst būt veikta iesniedzēja izstrādātam projektam , kā arī būvdarbiem, kurus iesniedzējs ir vadījis vai uzraudzījis;

* Būvprojekta daļas ekspertīzes atzinumam jāpievieno visa dokumentācija, pamatojoties uz kuru tika sniegts atzinums.

** Būves ekspertīzes atzinumam jāpievieno visa dokumentācija, pamatojoties uz kuru tika sniegts atzinums.

 

Sīkākā informācija - http://bvkb.gov.lv/lv/content/pieteikties-sertifikacijai