Par BVKB

Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk - BVKB) sāka darboties 2014.gada 1.oktobrī ar mērķi nodrošināt kvalitāti un drošību būvniecības jomā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.

BVKB ir valsts pārvaldes iestāde Ekonomikas ministrijas pārraudzībā, kas veic būvdarbu valsts kontroli un būvju ekspluatācijas uzraudzību, piešķir patstāvīgās prakses tiesības būvekspertīzes specialitātē, kā arī veic patstāvīgās prakses uzraudzību.

BVKB galvenās funkcijas atbilstoši Būvniecības valsts kontroles biroja nolikumam:

 1. Nodrošināt būvdarbu valsts kontroli un būvju pieņemšanu ekspluatācijā:

  1. publiskās ēkās, kurās vienlaikus paredzēts uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem;

  2. būvēs, kuru paredzētajai būvniecībai atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtēšanu" 4.panta pirmās daļas 1.punktam piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma;

  3. jaunās būvēs vai esošu būvju pārbūvēs, kuru ieceres iesniedzējs ir pašvaldība, ja publisku būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni eiro vai lielāka.

 2. Nodrošināt publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību.

 3. Organizēt būvprojektu un būvju ekspertīzi.

 4. Nodrošināt metodisku palīdzību savas kompetences jautājumos.

 5. Nodrošināt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un pastāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē.

 6. Izskatīt iesniegumus un sūdzības par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem būvniecības procesā vai arī gadījumos, kad būve ir radījusi vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu personu dzīvībai, veselībai, īpašumam vai videi.

Ministru kabineta noteikumi Nr.576 paredz, ka BVKB funkcijas realizē pēc sekojoša plāna: 

 • sākot ar 2015. gada 1. janvāri, BVKB nodrošina publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību;

 • sākot ar 2015.gada 1.jūliju, BVKB nodrošina būvdarbu valsts kontroli un būvju pieņemšanu ekspluatācijā;

 • sākot ar 2016.gada 1.janvāri, BVKB nodrošina būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un pastāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē;

 • sākot ar 2017. gada 1. janvāri, BVKB nodrošina būvniecības pārraudzībai un kontrolei nepieciešamās būvniecības informācijas sistēmas darbību.

BVKB moto: Plāno – kontrolē – iedziļinies – rīkojies!