Publisku ēku tehniskajai apsekošanai atlikuši 6 mēneši

Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk tekstā - Birojs) atgādina, ka līdz šā gada 30.septembrim publisko ēku īpašniekiem jānodrošina savā īpašumā esošo ēku periodiskā tehniskā apsekošana, un aicina to darīt savlaicīgi.

Ministru kabineta noteikumi “Ēku būvnoteikumi” nosaka, ka otrās un trešās grupas publiskajām ēkām, kuras nodotas ekspluatācijā līdz 2014.gada 1.oktobrim, periodiskā tehniskā apsekošana jāveic līdz 2019.gada 30.septembrim.

Birojs informē, ka par publisku ēku uzskatāma ēka, kurā vairāk nekā 50% kopējās platības ir publiskas telpas, tas ir, sabiedrībai pieejamas nedzīvojamās telpas, kurās var uzturēties apmeklētāji un saņemt pakalpojumus (skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti u.c.). Publiskas ēkas ir arī tādas, kurās vairāk nekā 50% telpu paredzētas publiskas funkcijas nodrošināšanai (biroji, izglītības iestādes, bankas, plašizklaides pasākumu ēkas, administratīvās ēkas, tiesas, tirdzniecības centri u.tml.).

Tehniskās apsekošanas mērķis ir pārliecināties, vai publiskas ēkas īpašnieks nodrošina tās saglabāšanu un atbilstību būtiskajām ēkai noteiktajām prasībām un nepieļauj apdraudējuma iestāšanos. Apsekošanas laikā būvspeciālists vizuāli novērtē ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti, lietošanas drošību, kā arī ēkā esošos ugunsdrošības risinājumus, un sagatavo atbilstošu atzinumu, kam pievieno apsekošanas laikā veiktās fotofiksācijas.

Ēkas tehnisko apsekošanu ir tiesīgs veikt arhitekta prakses būvspeciālists vai ēku konstrukciju projektēšanas, ēku būvdarbu vadīšanas un ēku būvuzraudzības darbības sfērā sertificēts būvspeciālists (reglamentētajās sfērās). Minēto apsekošanu būvspeciālists veic saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu “Būvju tehniskā apsekošana”. Pēc tehniskās apsekošanas sagatavoto atzinumu būvspeciālistam jāiesniedz Birojā (ja apsekota trešās grupas publiska ēka, kurā vienlaikus paredzēts uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem) vai vietējā būvvaldē (ja apsekota otrās grupas publiska ēka, kurā vienlaikus paredzēts uzturēties mazāk par 100 cilvēkiem).

Gadījumā, ja tehniskajā apsekošanā tiek konstatēti redzami ēkas bojājumi, kas var mazināt ēkas stiprību vai noturību, ēkas īpašniekam tie nekavējoties jānovērš vai jānodrošina pagaidu risinājums.

Birojs vērš uzmanību:

  • Termiņš: līdz 2019.gada 30.septembrim;
  • Veicamā aktivitāte: publisku ēku tehniskā apsekošana;
  • Aktivitātes veicējs: sertificēts būvspeciālists, kurš sagatavo atzinumu un iesniedz Birojā vai būvvaldē.

 

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Blūma

E-pasts: Kristine.Bluma@bvkb.gov.lv

Tālr.: 67013361