Sertificēšana un ekspertīze

Atbilstoši Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 4.punktam, Būvniecības valsts kontroles (BVKB) birojs organizē būvprojektu un būvju ekspertīzi gadījumos, kad būvniecības pasūtītājs ir publisko tiesību juridiskā persona vai tās institūcija, kā arī gadījumos, kad starp būvniecības procesa dalībniekiem ir strīds un nepieciešams neatkarīgs būvprojekta vai būves ekspertīzes atzinums.

BVKB nodrošina publiski pieejamu informāciju par sertificētiem būvspeciālistiem (ekspertiem), kuri sniedz ekspertīzes pakalpojumus. Ar informāciju iespējams iepazīties BVKB mājaslapā: http://bvkb.gov.lv/lv/content/buvkomersanti-kas-veic-ekspertizes

Būvniecības valsts kontroles birojs nodrošina:

  • būvprojektu un būvdarbu ekspertīžu organizēšanu iepriekš nosauktajos gadījumos;
  • būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību BVKB deliģētajās specialitātēs;
  • būvspeciālistu darbības kontroli un informēšanu par profesionālās darbības pārkāpumiem.