Pakalpojumi

Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Sertifikācijas pakalpojumu cenrādis

Informācija par publisko ēku ekspluatācijas drošumu

Publiskās būves pieņemšana ekspluatācijā

Izziņa par būvi

Sūdzību un iesniegumu izskatīšana par Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē esošiem jautājumiem

Informācija par citiem e-pakalpojumiem Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē

Būvniecības valsts kontroles biroja apstiprināto pakalpojumu saraksts
atbilstoši M
inistru kabineta 2017. gada 4. jūlija
noteikumiem Nr. 399 "
Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība":

1.

Būvspeciālistu sākotnējā kompetences novērtēšana

2.

Būvespeciālistu atkārtota kompetences novērtēšana

3.

Būvspeciālistu darbības sfēras paplašināšana

4.

Atļaujas izsniegšana īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai

5.

Informācija par publisko ēku ekspluatācijas drošumu (ēku ekspluatācijas uzraudzības interaktīvā karte)

6.

Būvdarbu kontroles interaktīvā karte

7.

Izziņa par būvi

8.

Būvju pieņemšana ekspluatācijā

9.

Būvniecības informācijas sistēmas lietotāju atbalsts

10.

Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem

11.

Komersanta reģistrācija Būvkomersantu reģistrā

12.

Ziņu izmaiņu iesniegšana Būvkomersantu reģistrā

13.

Būvkomersanta izslēgšana no Būvkomersanta reģistra

14.

Ikgadējās informācijas iesniegšana Būvkomersantu reģistrā

15.

Reģistrācija Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā

16.

Ziņu aktualizācija Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā

17.

Izslēgšana no Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra 

18.

Būvspeciālista reģistrēšana Būvinspektoru reģistrā

19.

Būvinspektora izslēgšana no Būvinspektoru reģistra

20.

Būvuzņēmēja vienreizēja klasificēšana

21.

Būvuzņēmuma kvalifikācijas nodošana

22.

Būvuzņēmumu apvienības klasificēšana

23.

Pagaidu būvuzņēmuma klasificēšana

24.

Atkārtota būvuzņēmuma klasificēšana

25.

Sūdzību un iesniegumu izskatīšana par Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē esošiem jautājumiem

26.

Pilnvaras izsniegšana darbībām Būvniecības informācijas sistēmā 

27.

Būvniecības ieceres saskaņojuma saņemšana

28.

Būvatļaujas saņemšana ar nosacījumiem

29.

Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

30.

Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

31.

Dati no Būvkomersantu reģistra

32.

Dati no Būvspeciālistu reģistra

33.

Dati no Būvinspektoru reģistra

34.

Dati no Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra

35.

Dati no Ēku energosertifikātu reģistra

36.

Dati no Neatkarīgo ekspertu reģistra ēku energoefektivitātes jomā

37.

Būvniecības valsts kontroles biroja semināru organizēšana biroja klientiem