Normatīvie akti

Būvniecības valsts kontroles birojs darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.576 “Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums” un citos normatīvajos aktos noteikto.

Būvniecības tiesisko bāzi pašreiz veido dažādos laika posmos pieņemtie normatīvie akti.

Būvniecības nozares tiesiskais pamats Latvijas Republikā ir Būvniecības likums. Tas nosaka būvniecības dalībnieku savstarpējās attiecības, viņu tiesības un pienākumus būvniecības procesā un atbildību par būvniecības rezultātā tapušās būves atbilstību tās uzdevumam, ekonomiskajam izdevīgumam, paredzētajam kalpošanas ilgumam un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju kompetenci attiecīgajā būvniecības jomā.

Būvniecības procesuālo kārtību regulē Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

Ar būvniecības nozari reglamentējošo normatīvo aktu sarakstu var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē