Konsultē vispirms

Viena no tautsaimniecības attīstības prioritātēm ir izcilas uzņēmējdarbības vides radīšana Latvijā. “Konsultē vispirms” principa ieviešana valsts pārvaldes un uzņēmējus uzraugošo institūciju darbībā ir noteikta kā viens no pasākumiem ar Ministru kabineta 22.05.2019. rīkojumu Nr.247 apstiprinātajā Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā 2019.-2022.gadam.

"Konsultē vispirms" principa mērķis ir panākt savstarpējo sapratni starp uzņēmējiem un uzraugošajām iestādēm, veicinot noteikto prasību izpildi, nevis sodu piemērošanu.

Uzsākot kontroli būvniecības objektos, no 2018. gada jūnija BVKB regulāri norisinās informatīvās sanāksmes, uz kurām tiek aicināti visi būvniecības procesa dalībnieki no tiem objektiem, kuros BVKB būvdarbu kontrole tikai sāksies. Sanāksmju laikā BVKB būvinspektori un inspektori, kuri norīkoti veikt konkrēto būvobjektu kontroli, skaidro un stāsta par BVKB kontroles procesu, nepieciešamajiem dokumentiem un prasībām objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Tāpat tiek atbildēts uz jautājumiem un diskutēts, veicinot vienotu izpratni būvdarbu kvalitātes celšanai. Papildus tam konsultācijas tiek sniegtas, veicot kontroli būvobjektos un pārbaudot publisko ēku ekspluatācijas drošumu.

Plašāka informācija par izstrādāto iniciatīvu ŠEIT.