Būvspeciālistu sertifikācija

Ar 2016.gada 1.jūliju būvprojektu ekspertīzes var veikt tikai Būvniecības valsts kontroles biroja sertificēti būvspeciālisti.

BVKB veic būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumu Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” prasībām. BVKB kompetenci veikt tam deleģēto uzdevumu apstiprina 2016.gada 8.janvārī Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja pieņemtais lēmums Nr.12/2016 par BVKB akreditāciju atbilstībai standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 prasībām.

Sākotnējā kompetences novērtēšana vienam būvspeciālistam ir 150.00 EUR, bet patstāvīgās prakses uzraudzības maksa, kas sertificētajam būvspeciālistam jāmaksā katru gadu, ir 102.00 EUR.

Aicinām rūpīgi iepazīties ar informāciju par būvspeciālistu sertifikāciju un pieteikties sertifikāta iegūšanai.

Plašāka informācija par sertifikācijas procesu pieejama arī sazinoties ar atbildīgajiem BVKB darbiniekiem:

Būvprakses sertifikācijas vadītājs
Mārtiņš Saukants
Tel. 67013343
Mob. 25600640
E-pasts: Martins.Saukants@bvkb.gov.lv

Būvprakses sertifikācijas speciālists
Mārtiņš Makreckis
Tel. 67013346
Mob. 26450044
E-pasts: Martins.Makreckis@bvkb.gov.lv