Būvspeciālistu sertifikācija

2018. gada 6. aprīlī spēkā stājās Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumi Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (noteikumi Nr. 169) un spēku zaudēja Ministru kabineta 2014. gada 7. oktobra noteikumi Nr. 610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (noteikumi Nr.610).

Iestādei, kas veic būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību (kompetences pārbaudes iestāde), ir jābūt akreditētai nacionālajā akreditācijas institūcijā kā personu sertificēšanas institūcijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu, tai skaitā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2012 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām".

Šobrīd būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādes Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) ir akreditētas veikt būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzību saskaņā ar spēku zaudējušiem noteikumiem Nr. 610. Tās nav tiesīgas izmantot LATAK akreditācijas zīmi, ja būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību veic saskaņā ar noteikumiem Nr. 169.

Ņemot vērā norādīto, noteikumi Nr. 610 piemērojami būvspeciālistu kompetences novērtēšanā un patstāvīgās prakses uzraudzībā arī pēc 2018. gada 5. aprīļa, kad stājās spēkā jaunie noteikumi, līdz kompetences pārbaudes iestāde saņem LATAK akreditāciju veikt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību atbilstoši noteikumiem Nr.169.

No 2016.gada 1.jūlija būvprojektu ekspertīzes var veikt tikai Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) sertificēti būvspeciālisti.

BVKB veic būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumu Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” prasībām. BVKB kompetenci veikt tam deleģēto uzdevumu apstiprina 2016.gada 8.janvārī Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja pieņemtais lēmums Nr.12/2016 par BVKB akreditāciju atbilstībai standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 prasībām.

Sākotnējā kompetences novērtēšana vienam būvspeciālistam ir 150.00 EUR, bet patstāvīgās prakses uzraudzības maksa, kas sertificētajam būvspeciālistam jāmaksā katru gadu, ir 102.00 EUR.

Aicinām rūpīgi iepazīties ar informāciju par būvspeciālistu sertifikāciju un pieteikties sertifikāta iegūšanai.

Plašāka informācija par sertifikācijas procesu pieejama arī sazinoties ar atbildīgajiem BVKB darbiniekiem:

Būvprakses sertifikācijas vadītāja
Maija Kavosa
Tel. 67013346
E-pasts: Maija.Kavosa@bvkb.gov.lv