Būvprojektu ekspertīze atbilstoši būvju veidiem

Saīsinājumi:

 1. MK noteikumi Nr.610 - Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumi Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”;
 2. VBN – Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. MK noteikumi Nr.610

 

VBN nosaka, ka:

47. Būvkomersantam, kas veic ekspertīzi, ir pienākums iesaistīt ekspertīzes veikšanas procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus ar prasmēm un pieredzi uzdoto darbu veikšanā.

48. Ja pasūtītājs slēdz līgumu par būvprojekta ekspertīzi:

48.1. ar vairākiem būvkomersantiem – attiecīgajos līgumos norāda ekspertīzes vadītāju, kura pienākums ir koordinēt visu būvprojekta daļu un sadaļu ekspertīzi, kā arī sniegt kopējo būvprojekta ekspertīzi;

48.2. ar vienu būvkomersantu vai būvspeciālistu – tas uzņemas gan eksperta, gan ekspertīzes vadītāja pienākumus un tiesības.

Ēkas

Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" nosaka, ka:

83. Trešās  grupas ēkas būvprojekta ekspertīzi veic, lai izvērtētu projektētās ēkas atbilstību ēkas mehāniskajai stiprībai un stabilitātei noteiktajām prasībām, kā arī ugunsdrošības, lietošanas drošības un vides pieejamības prasībām:

83.1. arhitektūras daļai (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu arhitektūras risinājumu eksperts);

83.2. būvkonstrukciju daļai (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu konstrukciju eksperts);

83.3. ekonomiskajai daļai - būvprojektiem, kuru izstrādi un īstenošanu finansē no publisko tiesību juridisko personu vai Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem –, izvērtējot būvizstrādājumu izvēles ekonomisko pamatojumu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, kā arī izmaksās iekļauto darba pozīciju pietiekamību (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu konstrukciju eksperts);

83.4. ugunsdrošības pasākumu pārskatam, kā arī citu būvprojekta sadaļu ugunsdrošības risinājumiem (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu konstrukciju vai Būvprojektu arhitektūras risinājumu  eksperts);

83.5. darba organizēšanas projektam (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu konstrukciju vai Būvprojektu arhitektūras risinājumu  eksperts);

83.6. energoefektivitātes novērtējumam aprēķinātajai energoefektivitātei, ja to nosaka Ēku energoefektivitātes likums.

 

Pilnu trešās grupas ēkas būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina Būvprojektu konstrukciju un Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertu.

 

Būvkomersantiem, kas nodarbina Būvprojektu konstrukciju vai Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertu, ir tiesīgi veikt pilnu trešās grupas ēkas būvprojekta ekspertīzi tikai tad, ja tie piesaista iztrūkstošo būvekspertu.

 

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, ieskaitot ugunsdzēības sistēmas

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” nosaka, ka:

76. Ekspertīzi visam būvprojektam veic, ja tas ir trešās grupas inženierbūves būvprojekts, izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu.

Būvprojektam ir šādas daļas:

 1. vispārīgā daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ūdensapgādes sistēmas, būvprojektu eksperts);
 2. arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes daļa) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu arhitektūras risinājumu eksperts);
 3. būvkonstrukciju daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu konstrukciju eksperts)
 4. inženierbūvei nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas u.tml.) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 5. citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 6. darbu organizēšanas projekts(atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ūdensapgādes sistēmas, būvprojektu eksperts).

Trešās grupas ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūves būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ūdensapgādes sistēmas, būvprojektu ekspertīzes ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas tiesīgi veikt atsevišķo būvprojekta daļu ekspertīzi.

 

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Ceļi

Valsts ceļi:

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” nosaka, ka:

31. Ja vispārīgie būvnoteikumi paredz obligātu būvprojekta ekspertīzi (Automaģistrāles un ātrsatiksmes autoceļi), tās ietvaros būveksperts:

31.1. nosaka būvprojekta atbilstību projektēšanas uzdevuma, normatīvo aktu, tehnisko noteikumu un standartu prasībām (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Ceļu būvprojektu eksperts, ja būvprojektā nav tilti, pārvadi, tuneļi vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk);

31.2. pārbauda nesošo konstrukciju nestspējas aprēķinus – slodžu kombināciju izvēles pareizību, segu konstrukciju, tiltu balstu un laiduma konstrukciju nestspēju un dimensijas (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Ceļu būvprojektu eksperts, ja būvprojektā nav tilti, pārvadi, tuneļi vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk);

31.3. pārbauda būvprojektā paredzēto konstruktīvo risinājumu un materiālu izvēles atbilstību būves funkcionalitātes un ilgmūžības prasībām (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Ceļu būvprojektu eksperts, ja būvprojektā nav tilti, pārvadi, tuneļi vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk);

31.4. pārbauda darbu daudzuma aprēķinu pareizību un atbilstību rasējumiem un būvprojekta specifikācijām (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Ceļu būvprojektu eksperts, ja būvprojektā nav tilti, pārvadi, tuneļi vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk).

Trešās grupas ceļa būvprojekta, ja būvprojektā nav tilti, pārvadi, tuneļi vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk, ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina Ceļu būvprojektu ekspertīzes ekspertu.

Gadījumā, ja ceļa būvprojektā paredzēta tilta, pārvada, tuneļa vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk izbūve, tad būvkomersantam ekspertīzes veikšanā jāiesaista arī Tiltu būvprojektu ekspertīzes ekspertu.

 

Ceļi un ielas:

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” nosaka, ka:

96. Ja vispārīgie būvnoteikumi paredz obligātu būvprojekta ekspertīzi, to veic, lai izvērtētu projektējamā ceļa un ielas atbilstību mehāniskās stiprības un stabilitātes, ugunsdrošības, lietošanas drošības un vides pieejamības prasībām:

96.1. inženierrisinājumu daļai (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Ceļu būvprojektu eksperts, ja būvprojektā nav tilti, pārvadi, tuneļi vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk un to inženierbūvju, kuras ir iekļautas būvprojekta sastāvā, būvprojektu eksperts);

96.2. ekonomiskajai daļai – būvprojektiem, kuru izstrādi un īstenošanu finansē no publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, – izvērtējot materiālu izvēles ekonomisko pamatojumu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, kā arī izmaksās iekļauto darba pozīciju pietiekamību (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Ceļu būvprojektu eksperts, ja būvprojektā nav tilti, pārvadi, tuneļi vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk).

Trešās grupas ceļa būvprojekta, ja būvprojektā nav tilti, pārvadi, tuneļi vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk, ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina Ceļu būvprojektu ekspertīzes ekspertu.

Gadījumā, ja ceļa būvprojektā paredzēta tilta, pārvada, tuneļa vai autoceļa caurtekas ar ailas platumu 2 m un vairāk izbūve, tad būvkomersantam ekspertīzes veikšanā jāiesaista arī Tiltu būvprojektu ekspertīzes ekspertu.

 

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Tilti, pārvadi, tuneļi un caurtekas

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 pilnu tiltu, pārvadu, tuneļu un caurteku ar ailas platumu 2 m un vairāk būvprojektu ekspertīzi veic Tiltu būvprojektu eksperts.

Pilnu trešās grupas tiltu, pārvadu, tuneļu un caurteku ar ailas platumu 2 m un vairāk būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina tiltu būvprojektu ekspertīzes ekspertu.

 

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Elektroietaises

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” nosaka, ka:

44. Būvprojekta ekspertīzi energoapgādes objektu būvprojektiem veic šādām būvprojekta sadaļām:

44.1. būvkonstrukciju daļai (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu konstrukciju eksperts);

44.2. tehnoloģiskajai daļai (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Elektroietaišu būvprojektu eksperts);

44.3. ēkas un būves galveno inženierkomunikāciju sadaļām (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic attiecīgās inženierbūves būvprojektu eksperts);

44.4. vispārīgajai daļai (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Elektroietaišu būvprojektu eksperts);

44.5. citām būvniecības ierosinātāja noteiktajām būvprojekta sadaļām (atkarībā no sadaļas atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic attiecīgās būves būvprojektu eksperts).

Trešās grupas energoapgādes objektu būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina elektroietaišu būvprojektu ekspertīzes ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas tiesīgi veikt atsevišķo būvprojekta daļu ekspertīzi.

 

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Dzelzceļa sliedes, signalizācijas sistēmas un kontakttīkli

Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi” nosaka, ka:

29. Būvprojekta ekspertīzi veic:

29.1. būvkonstrukciju daļai (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu konstrukciju eksperts);

29.2. ekonomiskajai daļai – būvprojektiem, kuru izstrādi un īstenošanu finansē publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu finansējums, – izvērtējot materiālu izvēles ekonomisko pamatojumu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, kā arī izmaksās iekļauto darba pozīciju pietiekamību (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Dzelzceļa sliežu ceļu, kontakttīklu vai signalizācijas sistēmu būvprojektu eksperts);

29.3. projekta sadaļām, kas skar dzelzceļa infrastruktūras objekta ugunsdrošības jautājumus (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu konstrukciju vai Būvprojektu arhitektūras risinājumu  eksperts).

Trešās grupas dzelzceļa infrastruktūras objektu būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina dzelzceļa sliežu ceļu, kontakttīklu vai signalizācijas sistēmu būvprojektu ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas tiesīgi veikt atsevišķo būvprojekta daļu ekspertīzi.

 

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” nosaka, ka:

76. Ekspertīzi visam būvprojektam veic, ja tas ir trešās grupas inženierbūves būvprojekts, izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu.

Būvprojektam ir šādas daļas:

 1. vispārīgā daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu eksperts);
 2. arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes daļa) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu arhitektūras risinājumu eksperts);
 3. būvkonstrukciju daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu konstrukciju eksperts)
 4. inženierbūvei nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas u.tml.) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 5. citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 6. darbu organizēšanas projekts(atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu eksperts).

Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas inženierbūves būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīzes ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas tiesīgi veikt atsevišķo būvprojekta daļu ekspertīzi.

 

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Elektronisko sakaru sistēmas un tīkli

Ministru kabineta 2017. gada 19.augusta noteikumu Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 50.5.apakšpunkts nosaka, ka ekspertīzi trešās grupas būvēm veic šādām pozīcijām:

52.4. projektējamā elektronisko sakaru tīkla shēma un apraksts (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu eksperts);

52.7. projektējamās kabeļu kanalizācijas, jaunas stabu līnijas vai gruntī ieguldāmā kabeļa trases topogrāfiskais plāns ar sarkanajām līnijām un zemes īpašuma robežām mērogā līdz M 1:1000. Plāns satur informāciju par zemes gabalu (zemes vienību) kadastra apzīmējumiem un ir saskaņots ar nekustamo īpašumu īpašniekiem vai, ja tādu nav, tiesiskajiem valdītājiem, kā arī ar zemes gabalu īpašniekiem vai, ja tādu nav, tiesiskajiem valdītājiem, kuru gaisa telpa tiek šķērsota (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu eksperts);

52.8. izmantojamo materiālu saraksts (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu eksperts);

52.10. ceļa šķērsojuma šķērsgriezuma profils mērogā M 1:100 vai M 1:200, norādot kabeļa vai kabeļu kanalizācijas ieguldīšanas dziļumu (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu eksperts);

52.11. ja šķērso upes, – ūdenstilpju šķērsgriezuma profils mērogā M 1:100 vai M 1:200, norādot kabeļa vai kabeļu kanalizācijas ieguldīšanas dziļumu (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu eksperts);

52.13. speciālās darba drošības prasības, ja tādas nepieciešamas (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu eksperts);

52.14. ja izmanto beztranšeju kabeļu guldīšanas metodi (caurduršanas metodi), – vertikālais griezuma profils mērogā M 1:50 vai M 1:100 ar šķērsojošām vai blakus esošām pazemes inženierkomunikācijām, to tehniskajiem datiem un augstuma atzīmēm atbilstoši izdotajiem tehniskajiem noteikumiem (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu eksperts).

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīzes ekspertu.

 

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Meliorācijas būves

Ministru kabineta 2017. gada 16.septembra noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” nosaka, ka:

54. Ekspertīzi visam būvprojektam veic, ja tas ir trešās grupas būves būvprojekts, izņemot būves nojaukšanas būvprojektu.

Būvprojekta arhitektūras risinājumiem atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu arhitektūras risinājumu eksperts.

Visām pārējām būvprojekta sastāvdaļām atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Meliorācijas sistēmu būvprojektu eksperts.

Trešās grupas meliorācijas būves būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina Meliorācijas sistēmu būvprojektu ekspertīzes ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas tiesīgi veikt Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzi.

 

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Hidrotehniskās būves

Ministru kabineta 2017. gada 16.septembra noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” nosaka, ka:

54. Ekspertīzi visam būvprojektam veic, ja tas ir trešās grupas būves būvprojekts, izņemot būves nojaukšanas būvprojektu.

Būvprojekta arhitektūras risinājumiem atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu arhitektūras risinājumu eksperts.

Visām pārējām būvprojekta sastāvdaļām atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Hidrotehnisko būvju būvprojektu eksperts.

Trešās grupas hidrotehniskās būves būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina Hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīzes ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas tiesīgi veikt Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzi.

 

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Ostu un jūras hidrotehniskās būves

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” nosaka, ka:

76. Ekspertīzi visam būvprojektam veic, ja tas ir trešās grupas inženierbūves būvprojekts, izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu.

Būvprojektam ir šādas daļas:

 1. vispārīgā daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu eksperts);
 2. arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes daļa) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu arhitektūras risinājumu eksperts);
 3. būvkonstrukciju daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu konstrukciju eksperts vai Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu eksperts);
 4. inženierbūvei nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas u.tml.) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 5. citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 6. darbu organizēšanas projekts(atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu eksperts).

Trešās grupas ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīzes ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas tiesīgi veikt atsevišķo būvprojekta daļu ekspertīzi.

 

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Gāzes pārvades sistēmas

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” nosaka, ka:

76. Ekspertīzi visam būvprojektam veic, ja tas ir trešās grupas inženierbūves būvprojekts, izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu.

Būvprojektam ir šādas daļas:

 1. vispārīgā daļa (atbilstoši MK Nr.610 veic Pārvades gāzes apgādes sistēmu būvprojektu eksperts);
 2. arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes daļa) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu arhitektūras risinājumu eksperts);
 3. būvkonstrukciju daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu konstrukciju eksperts);
 4. inženierbūvei nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas u.tml.) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 5. citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 6. darbu organizēšanas projekts(atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Pārvades gāzes apgādes sistēmu būvprojektu eksperts).

Trešās grupas Pārvades gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina Pārvades gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīzes ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas tiesīgi veikt atsevišķo būvprojekta daļu ekspertīzi.

 

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Naftas pārvades sistēmas

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” nosaka, ka:

76. Ekspertīzi visam būvprojektam veic, ja tas ir trešās grupas inženierbūves būvprojekts, izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu.

Būvprojektam ir šādas daļas:

 1. vispārīgā daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Pārvades naftas apgādes sistēmu būvprojektu eksperts);
 2. arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes daļa) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu arhitektūras risinājumu eksperts);
 3. būvkonstrukciju daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu konstrukciju eksperts);
 4. inženierbūvei nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas u.tml.) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 5. citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 6. darbu organizēšanas projekts(atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Pārvades naftas apgādes sistēmu būvprojektu eksperts).

Trešās grupas Pārvades naftas apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina Pārvades naftas apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīzes ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas tiesīgi veikt atsevišķo būvprojekta daļu ekspertīzi.

 

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmas

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” nosaka, ka:

76. Ekspertīzi visam būvprojektam veic, ja tas ir trešās grupas inženierbūves būvprojekts, izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu.

Būvprojektam ir šādas daļas:

 1. vispārīgā daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvprojektu eksperts);
 2. arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes daļa) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu arhitektūras risinājumu eksperts);
 3. būvkonstrukciju daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu konstrukciju eksperts);
 4. inženierbūvei nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas u.tml.) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 5. citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 6. darbu organizēšanas projekts(atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvprojektu eksperts).

Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīzes ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas tiesīgi veikt atsevišķo būvprojekta daļu ekspertīzi.

 

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS

Saldēšanas sistēmas

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” nosaka, ka:

76. Ekspertīzi visam būvprojektam veic, ja tas ir trešās grupas inženierbūves būvprojekts, izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu.

Būvprojektam ir šādas daļas:

 1. vispārīgā daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Saldēšanas sistēmu būvprojektu eksperts);
 2. arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes daļa) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu arhitektūras risinājumu eksperts);
 3. būvkonstrukciju daļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Būvprojektu konstrukciju eksperts);
 4. inženierbūvei nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas u.tml.) (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 5. citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic attiecīgo inženiertīklu būvprojektu eksperts);
 6. darbu organizēšanas projekts (atbilstoši MK noteikumiem Nr.610 ekspertīzi veic Saldēšanas sistēmu būvprojektu eksperts).

Saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvkomersanti, kas nodarbina Saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīzes ekspertu, ekspertīzes veikšanā iesaistot būvspeciālistus vai būvkomersantus, kas tiesīgi veikt atsevišķo būvprojekta daļu ekspertīzi.

 

BŪVKOMERSANTU, KAS VEIC EKSPERTĪZES, SARAKSTS