Klienti sadarbību ar biroju vērtē kā labu vai ļoti labu

Lai apzinātu Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) ikdienas darbā nepieciešamos uzlabojumus, gada sākumā tika organizētas klientu aptaujas. Tajās gūtie rezultāti rada gandarījumu – lielākā daļa klientu sadarbību novērtē atzinīgi.

Klientu aptaujas tika veiktas par Kontroles departamenta (KD) un Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas (BSN) darbu, un tajās piedalījās plašs sadarbības partneru loks – KD veikumu vērtēja būvniecības ierosinātāji, būvuzraugi, būvdarbu veicēji un autoruzraugi, savukārt ar atziņām par to, kā noritējusi sadarbība ar BSN, dalījās būvekspertīzes specialitātē sertificētie būvspeciālisti.

Attiecībā uz BVKB īstenoto būvdarbu kontroli 78 % aptaujāto norādījuši, ka to vērtē kā labu vai ļoti labu. Atzīts, ka būvdarbu kontroles veicēji, īstenojot uzraudzību objektā, informējuši par pārbaudes mērķi un izskaidrojuši normatīvo aktu prasības. 95 % pēc kontroles ir informēti par pārbaudes rezultātiem.

Augstu tiek vērtēta arī BVKB īstenotā būvju pieņemšana ekspluatācijā – to par labu vai ļoti labu atzinuši 72 % klientu, īpaši izceļot biroja speciālistu  profesionalitāti un spēju izskaidrot normatīvo aktu prasības. Tāpat labā līmenī tiek nodrošināta uzraudzības procesa kvalitāte – kā augstu vai ļoti augstu to novērtē 74 % aptaujāto.

“Priecē būvdarbu gaitā notikusī konsultēšana, tostarp pamatoti norādījumi uz neprecizitātēm un ieteikumi to labošanai, laba komunikācija starp procesa dalībniekiem – nepieļaujot sausu attieksmi un tās vietā sniedzot tiešām cilvēcisku palīdzību, tai skaitā no biroja vadības puses,” lasāms klientu aptaujā par KD.

Arī attiecībā uz BSN darbu īpaši tiek izcelta biroja darbinieku atsaucība – to kā augstu ir norādījuši 54 % aptaujāto būvspeciālistu. BSN darbību kopumā aptaujātie vidēji vērtē uz 4.1, kur 1 ir ļoti slikti, bet 5 – ļoti labi.

Uz lūgumu atbildēt, kādi aspekti ir vissvarīgākie patstāvīgās prakses uzraudzības procesā, 66 % kā ļoti svarīgu minēja darbinieku profesionalitāti, bet 52% - seminārus par izmaiņām MK noteikumos un sertificēšanas shēmā.

Analizējot atbildes par iespējamiem būvspeciālistu sertificēšanas uzraudzības procesa uzlabojumiem, tika secināts, ka 56 % BSN darba vērtētāju ir apmierināti ar biroja veikto uzraudzības procesu vai viņiem nav ieteikumu uzlabojumiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve
BVKB sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts:
elina.balgalve@bvkb.gov.lv; tālr. 67013320