Tehniskās apsekošanas/izpētes veikšana

Tehniskās izpētes ietvars ir noteikts Latvijas būvnormatīvā LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana". Tehniskās apsekošanas mērķis ir noteikt būves atbilstību būvei noteiktajām būtiskajām prasībām, tai skaitā, lai noteiktu esošo bojājumu precīzu apmēru, to cēloni, kā arī veicamos pasākumus bojājumu novēršanai.

Ēkas īpašniekam ir pienākums organizēt būves tehnisko apsekošanu:

  • periodiski. Ekspluatācijā nodotās otrās un trešās grupas būvēm tehniskā apsekošana ir jāveic ne retāk kā reizi 10 gados. Ja publiska ēka ir nodota ekspluatācijā pirms 01.10.2014. un tai pēdējo 10 gadu laikā nav veikta tehniskā apsekošana, ēkas tehniskā apsekošana ir veicama līdz 30.09.2019.;
  • pirms būves atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekta izstrādes, arī pirms būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošanas vai pirms dokumentu izstrādes vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai, lai noteiktu būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  •  pirms būvdarbu atsākšanas (pēc pārtraukuma);
  • citos gadījumos, ja jānosaka būves tehniskais stāvoklis.

Būves tehnisko apsekošanu var veikt būvspeciālists (persona, kas ieguvusi patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras, būvniecības vai elektroenerģētikas jomā reglamentētās profesijās) atbilstoši būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības normatīvajā aktā noteiktai attiecīgās sfēras būvspeciālista kompetencei vai būvkomersanta reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kura nodarbina attiecīgu būvspeciālistu. Būvspeciālistu un būvkomersantu reģistrs ir pieejams Būvniecības informācijas sistēmā.

BVKB vai būvvaldes būvinspektora vizuālā apskate, kas ir veikta būves ekspluatācijas uzraudzības ietvaros, var būt pamats detalizētai būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehniskajai izpētei. Tehniskajā izpētē pielietojamās metodes izvēlas būvspeciālists atkarībā no apsekošanas darbu apjoma un to detalizācijas pakāpes.