Sertificēšanas shēma

Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas izstrādātajā Sertificēšanas shēmā noteikta kārtība attiecībā uz  pretendentu iesniegtās dokumentācijas pieņemšanu un novērtēšanu, kompetences pārbaudes saturu un norisi, lēmuma pieņemšanu par pretendenta atbilstību vai neatbilstību sertifikācijas prasībām, sertifikāta izsniegšanu un reģistrēšanu, sertificēto būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību, kā arī sertifikāta darbības apturēšanu, anulēšanu un atjaunošanu.

Būvspeciālistu sertificēšanas process būvekspertīzes specialitātē shematiski ir attēlots šeit .

Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas darbība ir orientēta uz objektīvu un neatkarīgu novērtējumu veikšanu, darba izpildē neietekmējoties no finansiāliem vai politiskiem faktoriem. Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļa nodrošina objektīvu un neatkarīgu sertifikācijas procesu, veicot šādus pasākumus:

 • visi sertificēšanas darbībās iesaistītie darbinieki un eksperti identificē un norāda visus potenciālos interešu konfliktus ar juridiskām un fiziskām personām. Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļa apkopo, analizē un dokumentē identificētos potenciālos interešu konfliktus un sertifikācijas procesā neiesaista personas, kas var apdraudēt sertifikācijas objektivitāti.
 • visi sertificēšanas darbībās iesaistītie darbinieki un eksperti ar parakstu apliecina, ka visās to darbībās un spriedumos ievēros Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas konfidencialitātes, objektivitātes un neietekmējamības noteikumus, kā arī piekrīt, ka Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļa šo noteikumu neievērošanas gadījumā veiks darba un sadarbības līgumos noteiktās darbības.
 • Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas struktūra nodrošina, ka tās lēmumi ir neatkarīgi no citām Biroja struktūrvienībām un vadības, ieinteresētajām pusēm un valsts pārvaldes institūcijām, izņemot gadījumus, kad normatīvajos aktos ir noteikts, ka Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļai ir jāpilda citu institūciju norādījumi.
 • Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļa atbild par visiem saviem lēmumiem, kas saistīti ar sertifikācijas piešķiršanu, uzturēšanu, atjaunošanu, sfēras paplašināšanu vai sašaurināšanu, vai apturēšanu un anulēšanu.
 • eksaminācijas procedūra paredz rezultātu izsekojamību (pieraksti, sertifikācijas protokoli), kas nodrošina, ka katrs vērtējums un sertifikācijas lēmums ir objektīvs.

Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas sniegto pakalpojumu kvalitāte tiek vērtēta atbilstoši pieciem kvalitātes kritērijiem: profesionalitātei, precizitātei, efektivitātei, atbildībai un drošībai.

 1. Profesionalitāte - individuāla un profesionāla pieeja katram klientam un saskaņā ar sertificēšanas sfērā noteiktajām prasībām, piesaistot kvalificētus speciālistus ar ilgstošu pieredzi attiecīgajā sfērā un augstu profesionālo kompetenci.
 2. Precizitāte - precīza normatīvajos aktos norādītā termiņa ievērošana.
 3. Efektivitāte-nodrošināta vēlamā rezultāta sasniegšanas augstākā pakāpe.
 4. Atbildība-sertificētā būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzība atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 5. Drošība - BSN visas savas sertifikācijas darbības veic drošā vidē, kas ietver:
 • visi BSN darbinieki ievēro konfidencialitātes nosacījumus attiecībā uz visa veida informāciju, kas iegūta sertifikācijas procesā (iesniegumi, personīgie dati un dokumenti, eksaminācijas dokumenti u.c.);
 • visa veida informācija, kas iegūta sertifikācijas procesā (iesniegumi, personīgie dati un dokumenti, eksaminācijas dokumenti u.c.), tiek uzglabāta drošā, nepiederošām personām nepieejamā veidā;
 • sertifikācijas un eksaminācijas procedūras nodrošina procesu caurspīdīgumu un pieņemto lēmumu objektivitāti;
 • vienādu un nediskriminējošu nosacījumu piemērošanu visiem pretendentiem attiecībā uz sertifikāciju.