Patstāvīgās prakses uzraudzība

Patstāvīgās prakses uzraudzības kārtība būvekspertīzes specialitātē

Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļa patstāvīgās prakses uzraudzības ietvaros veic sertificēto būvspeciālistu plānoto un ārpuskārtas uzraudzību atbilstoši sākotnēji definētiem uzraudzības kritērijiem.

 1.  Plānoto uzraudzību Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļa veic vienu reizi piecos gados, katru gadu izlases veidā pārbaudot 20% no kopējā sertificēto būvspeciālistu skaita, tādējādi nodrošinot, ka piecu gadu laikā tiek pārbaudīts ikviens būvspeciālists.
 • BIS tiek pārbaudīta būvspeciālista patstāvīgā prakse.
 • BIS tiek pārbaudīta būvspeciālista iesniegtā informācija par izglītību un apgūtajām profesionālās pilnveides programmām vai citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem sertifikātā norādītajā sfērā.
 • Tiek pārbaudīta informāciju par konstatētajiem nebūtiskiem pārkāpumiem.
 1. Plānveidīgi, uz risku analīzi balstoties, katru gadu tiek veikta padziļināta pārbaude vismaz 1 % no kopējā būvspeciālistu skaita būvekspertīzes darbības sfērā, prioritāri izvēloties:
  • būvspeciālistus, par kuriem BSN noteiktā periodā saņemta informācija vai sūdzības par iespējamiem profesionālās darbības pārkāpumiem;
  • būvspeciālistus, kuri BIS nav uzrādījuši patstāvīgās prakses vai profesionālās pilnveides informāciju noteiktajā apjomā;
  • būvspeciālistus, kuri kalendārā gada ietvaros pirmreizēji ieguvuši sertifikātu būvekspertīzes specialitātē;
  • būvspeciālistus, kuri 2 gadus nav praktizējuši būvekspertīzes specialitātē;
  • būvspeciālisus, kuriem atjaunots būvekspertīzes sertifikāts pēc sekmīgi nokārtotas BSN noteiktās pārbaudes kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšanai;
  • būvspeciālistus, kuriem atjaunots būvekspertīzes sertifikāts, pamatojoties uz arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta atjaunošanu attiecīgajā darbības sfērā projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātē;
  • būvspeciālistus, kuriem, veicot ekspertīzes padziļināto pārbaudi, atklātas būtiskas neatbilstības, kā rezultātā pieņemts lēmums par brīdinājuma izteikšanu;
  • būvspeciālistus, kuriem, veicot ekspertīzes padziļināto pārbaudi, atklātas neatbilstības, kas nav saistītas ar būtiskiem normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, taču nepieciešams pārliecināties, ka līdzīgas nepilnības netiks pieļautas atkārtoti.
  • Pārbaude tiek veikta pēc nejaušības principa, izvēloties vismaz viena pārskata periodā veikto darbu padziļinātai izvērtēšanai par atbilstību normatīvo aktu prasībām, ietverot būtisko raksturlielumu aprēķinu pārbaudi.
 2. Ārpuskārtas uzraudzība tiek piemērota gadījumos, kad saņemta sūdzība vai Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas rīcībā nonākusi cita veida informācija par sertificētā būvspeciālista iespējamiem profesionālās darbības pārkāpumiem.
 • Minētajos gadījumos, ja nepieciešams, BSN izvērtē  sertificēto būvspeciālistu veikto būvprojektu un būvju ekspertīžu kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Ārpuskārtas uzraudzības ietvaros informācijas pārbaudes kārtība ir analoga plānotās uzraudzības kārtībai.

 

Plašāka informācija par patstāvīgās prakses uzraudzības kārtību būvekspertīzes specialitātē ir pieejama šeit.