Pakalpojumi

Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Sertifikācijas pakalpojumu cenrādis

Informācija par citiem e-pakalpojumiem Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē


Būvniecības valsts kontroles biroja apstiprināto pakalpojumu saraksts
atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija
noteikumiem Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība":

Pakalpojuma grupaPakalpojuma nosaukumsPar pakalpojumu atbildīgā persona
1. Būvspeciālista sertifikācija būvekspertīzes specialitātē

1.1. Būvspeciālista sertifikācija;

1.2. Būvspeciālistu sākotnējā kompetences novērtēšana;

1.3. Būvspeciālistu darbības sfēras paplašināšana;

1.4. Būvspeciālista atkārtota kompetences novērtēšana;

1.5. Atļaujas izsniegšana īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai.

Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas vadītājs
2. Būvdarbu kontrole un pieņemšana ekspluatācijā

2.1. Izziņa par būvi;

2.2. Būvju pieņemšana ekspluatācijā;

Būvdarbu kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas vadītājs
3. Būvvaldes funkcija1

Būvniecības ieceres un būvprojekta saskaņojuma saņemšana:

3.1. Būvniecības ieceres saskaņojums;

3.2. Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi;

3.3. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

3.4. Pilnvaras reģistrēšana darbībām Būvniecības informācijas sistēmā.

Būvdarbu kontroles departamenta direktors
4. Būvniecības procesa digitalizācija

Būvkomersantu reģistrs:

4.1. Iesniegums komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā;

4.2. Ziņu izmaiņu iesniegšana Būvkomersantu reģistrā;

4.3. Būvkomersanta izslēgšana no Būvkomersantu reģistra;

4.4. Ikgadējās informācijas iesniegšana Būvkomersantu reģistrā;

4.5. Dati no Būvkomersantu reģistra.

Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs:

4.6. Reģistrācija Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā;

4.7. Ziņu aktualizācija Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā;

4.8. Izslēgšana no Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra;

4.9. Dati no Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra.

Būvinspektoru reģistrs:

4.10. Būvspeciālista reģistrēšana Būvinspektoru reģistrā;

4.11. Būvinspektora izslēgšana no Būvinspektoru reģistra;

4.12. Dati no Būvinspektoru reģistra.

Būvspeciālistu reģistrs:

4.13. Dati no Būvspeciālistu reģistra.

Ēku energosertifikātu reģistrs:

4.14. Dati no Ēku energosertifikātu reģistra.

Neatkarīgo ekspertu reģistrs ēku energoefektivitātes jomā:

4.15. Dati no Neatkarīgo ekspertu reģistra ēku energoefektivitātes jomā.

Būvuzņēmuma klasifikācija:

4.16. Iesniegums par būvkomersanta klasifikācijas piešķiršanu;

4.17. Būvuzņēmēja vienreizēja klasificēšana;

4.18. Būvuzņēmuma kvalifikācijas nodošana;

4.19. Būvuzņēmumu apvienības klasificēšana;

4.20. Pagaidu būvuzņēmuma klasificēšana;

4.21. Atkārtota būvuzņēmuma klasificēšana;

4.22.Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas  datu iesniegšana Vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUDB).

Informācijas sistēmu departamenta Būvniecības informācijas sistēmas reģistru nodaļas vadītājs
5. Atbalsts būvniecības un enerģētikas sektoru dalībniekiem

5.1. Būvniecības valsts kontroles biroja semināru organizēšana;

 

 

 

 

5.2. Būvniecības informācijas sistēmas lietotāju atbalsts;

5.3. Atgādinājumu saņemšana.

Sabiedrisko attiecību sektors / Energoresursu kontroles departamenta direktors / Obligātā iepirkuma kontroles nodaļas vadītājs /Informācijas sistēmu departamenta Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas vadītājs / Informācijas sistēmu departamenta Energoresursu informācijas sistēmu attīstības nodaļas vadītājs 

Informācijas sistēmu departamenta Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas vadītājs

6. Atbalsts sabiedrībai

6.1.Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem (tekstuālā informācija, ģeotelpiskā informācija);

6.2.Sabiedrības informēšana par elektroenerģijas obligātā iepirkuma saņēmējiem;

6.3.Sabiedrības informēšana par elektroenerģijas oligātā iepirkuma ietvaros izmaksāto valsts atbalstu;
 

6.4. Sūdzību un iesniegumu izskatīšana par Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē esošiem jautājumiem.

Informācijas sistēmu departamenta Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas vadītājs


 

Energoresursu kontroles departamenta direktors
Obligātā iepirkuma kontroles nodaļas vadītājs

 

 

 

 
 

Juridiskās nodaļas vadītājs/Būvniecības kontroles departamenta direktors / Būvniecības kontroles departamenta Būvju ekspluatācijas kontroles nodaļas vadītājs / Būvniecības kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas vadītājs / Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas vadītājs / Energoresursu kontroles departamenta direktors / Obligātā iepirkuma kontroles nodaļas vadītājs

7.Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves kontrole un uzraudzība

7.1.Licences par ierosinājuma laukumu izsniegšana;

7.2.Ogļūdeņražu meklēšanas licences izsniegšana;

7.3.Ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences izsniegšana.

Energoresursu kontroles departamenta direktors
8.Energoefektivitātes monitoringa un nodevas administrēšanas nodrošināšana

8.1.Energoefektivitātes pārskatu apkopošana un apstrāde informācijas sistēmā ENER;

8.2.Energoefektivitātes nodevu administrēšana.

Informācijas sistēmu departamenta Energoresursu informācijas sistēmu attīstības nodaļas vadītājs
9.Naftas produktu informācijas sistēmas datu apstrādes nodrošināšana

9.1. Detalizēta drošības rezervju reģistra uzturēšana.

Informācijas sistēmu departamenta Energoresursu informācijas sistēmu attīstības nodaļas vadītājs

1No 2017.gada 10.jūlija BVKB pilda būvvaldes funkcijas* attiecībā uz tādu elektropārvades līniju būvniecības ieceri, kurai atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumā paredzētajam noteikts nacionālo interešu objekta statuss, bet no 2017.gada 1.oktobra BVKB pilda būvvaldes funkcijas attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā.