Pakalpojumi

Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto pakalpojumu izpildes rādītāji 2018. gadā

Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Sertifikācijas pakalpojumu cenrādis

Informācija par citiem e-pakalpojumiem Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē


Būvniecības valsts kontroles biroja apstiprināto pakalpojumu saraksts
atbilstoši M
inistru kabineta 2017. gada 4. jūlija
noteikumiem Nr. 399 "
Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība":

Pakalpojuma grupaPakalpojuma nosaukumsPar pakalpojumu atbildīgā persona
1. Būvspeciālista sertifikācija būvekspertīzes specialitātē

1.1. Būvspeciālista sertifikācija;

1.2. Būvspeciālistu sākotnējā kompetences novērtēšana;

1.3. Būvspeciālistu darbības sfēras paplašināšana;

1.4. Būvspeciālista atkārtota kompetences novērtēšana;

1.5. Atļaujas izsniegšana īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai.

Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas vadītājs
2. Būvju ekspluatācijas uzraudzība2.1. Dati par publisko ēku ekspluatācijas stāvokli.Būvju ekspluatācijas uzraudzības nodaļas vadītājs
3. Būvdarbu kontrole un pieņemšana ekspluatācijā

3.1. Izziņa par būvi;

3.2. Būvju pieņemšana ekspluatācijā;

3.3. Būvdarbu kontroles interaktīvā karte.

Būvdarbu kontroles nodaļas vadītājs
4. Būvvaldes funkcija1

Būvniecības ieceres un būvprojekta saskaņojuma saņemšana:

4.1. Būvniecības ieceres saskaņojums;

4.2. Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi;

4.3. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

4.4. Pilnvaras reģistrēšana darbībām Būvniecības informācijas sistēmā.

Biroja direktora vietnieks, Kontroles departamenta direktors, Būvvaldes komisijas priekšsēdētājs
5. Būvniecības procesa digitalizācija

Būvkomersantu reģistrs:

5.1. Iesniegums komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā;

5.2. Ziņu izmaiņu iesniegšana Būvkomersantu reģistrā;

5.3. Būvkomersanta izslēgšana no Būvkomersantu reģistra;

5.4. Ikgadējās informācijas iesniegšana Būvkomersantu reģistrā;

5.5. Dati no Būvkomersantu reģistra.

Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs:

5.6. Reģistrācija Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā;

5.7. Ziņu aktualizācija Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā;

5.8. Izslēgšana no Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra;

5.9. Dati no Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra.

Būvinspektoru reģistrs:

5.10. Būvspeciālista reģistrēšana Būvinspektoru reģistrā;

5.11. Būvinspektora izslēgšana no Būvinspektoru reģistra;

5.12. Dati no Būvinspektoru reģistra.

Būvspeciālistu reģistrs:

5.13. Dati no Būvspeciālistu reģistra.

Ēku energosertifikātu reģistrs:

5.14. Dati no Ēku energosertifikātu reģistra.

Neatkarīgo ekspertu reģistrs ēku energoefektivitātes jomā:

5.15. Dati no Neatkarīgo ekspertu reģistra ēku energoefektivitātes jomā.

Būvuzņēmuma klasifikācija:

5.16. Iesniegums par būvkomersanta klasifikācijas piešķiršanu;

5.17. Būvuzņēmēja vienreizēja klasificēšana;

5.18. Būvuzņēmuma kvalifikācijas nodošana;

5.19. Būvuzņēmumu apvienības klasificēšana;

5.20. Pagaidu būvuzņēmuma klasificēšana;

5.21. Atkārtota būvuzņēmuma klasificēšana.

Būvniecības informācijas sistēmas reģistru nodaļas vadītājs
6. Atbalsts būvniecības procesa dalībniekiem

6.1. Būvniecības valsts kontroles biroja semināru organizēšana;

6.2. Būvniecības informācijas sistēmas lietotāju atbalsts;

6.3. Atgādinājumu saņemšana.

Sabiedrisko attiecību sektors

Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas vadītājs

7. Atbalsts sabiedrībai

7.1. Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem (tekstuālā informācija, ģeotelpiskā informācija);

7.2. Sūdzību un iesniegumu izskatīšana par Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē esošiem jautājumiem.

Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas vadītājs

Juridiskās nodaļas vadītājs/Būvju ekspluatācijas uzraudzības nodaļas vadītājs/Būvdarbu kontroles nodaļas vadītājs/Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas vadītājs

1No 2017.gada 10.jūlija BVKB pilda būvvaldes funkcijas* attiecībā uz tādu elektropārvades līniju būvniecības ieceri, kurai atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumā paredzētajam noteikts nacionālo interešu objekta statuss, bet no 2017.gada 1.oktobra BVKB pilda būvvaldes funkcijas attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā.