Objektu atlase

Pārbaudāmo publisko ēku saraksts

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem no Valsts zemes dienesta datu bāzes, līdz 31.12.2015. pārbaudāmo publisko ēku sarakstā tika apkopoti Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) potenciāli piekritīgi objekti - ~10 000 publiskas ēkas visā Latvijā. Atlases pamata kritēriji bija sekojoši:  

  • Būves veids - nedzīvojamās ēkas;
  • Ēkas galvenais lietošanas veids atbilst publiskai ēkai;
  • Minimālā platība publiskai ēkai, kurā paredzēts uzturēties > 100 cilvēkiem.

Par BVKB veiktajām objektu pārbaudēm un ēku tehnisko novērtējumu sīkāka informācija pieejama BVKB ēku ekspluatācijas uzraudzības interaktīvajā kartē.

Informācijai!
BVKB atgādina, ka saskaņā ar Civillikuma 1084.pantu un Būvniecības likuma 21.panta ceturto daļu ēkas īpašnieks ir atbildīgs par ēkas pienācīgu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu būvei noteiktajām būtiskajām prasībām, kas minētas Būvniecības likuma 9.panta otrajā daļā.
Lai ekspluatācijas laikā nodrošinātu publiskas ēkas atbilstību būves būtiskajām prasībām, ēkas īpašniekiem ir pienākums saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 191. un 226.punktu veikt ēkas tehnisko apsekošanu ne retāk kā reizi 10 gados un veikt nepieciešamos pasākumus bojājumu novēršanai, ja tehniskās apsekošanas laikā konstatē redzamus ēkas bojājumus, kas var mazināt ēkas stiprību vai noturību.