Lēmumi

Būvniecības valsts kontroles birojs reģistrē un uzskaita visus spēkā esošos lēmumus, atbilstoši kuriem komersantam piešķirtas tiesības pārdot elektrostacijā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

Birojs savā tīmekļa vietnē publicē šādu informāciju:

Informācija tiek publicēta atbilstoši 2020. gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” 36.3. apakšpunktam un 2020. gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 37.3. apakšpunktam.