Lēmumi

Būvniecības valsts kontroles birojs reģistrē un uzskaita visus lēmumus, atbilstoši kuriem komersantam piešķirtas tiesības pārdot elektrostacijā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

Birojs savā tīmekļa vietnē publicē šādu informāciju:

  1. visu lēmumu sarakstu un to pieņemšanas datumu;
  2. komersanta firmu;
  3. izmantojamā kurināmā veidu;
  4. uzstādīto jaudu un elektroenerģijas apjomu gadā, ko komersants tiesīgs pārdot obligātā iepirkuma ietvaros;
  5. līdz katra gada 1.martam – summu, kas komersantam izmaksāta iepriekšējā gadā obligātā iepirkuma vai garantētās maksas ietvaros.

Informācija tiek publicēta atbilstoši 2010. gada 10. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 42.1 punktam un 2010. gada 16. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” 45.1 apakšpunktam.