Īstenotie projekti

Projekts "Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde"

Projektu „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” (ID. 3DP /3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004) īstenoja Ekonomikas ministrija darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2. prioritātes „ Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1. aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros.

Projekta īstenošanas ilgums bija no 2010. gada 7. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas bija EUR 3 792 592,35, no tām attiecināmās izmaksas EUR 3 502 326,50. ERAF līdzfinansējums bija 100% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t. i., EUR 3 502 326,50.

Vairāk informācijas Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.