Ieinteresētās puses

Ieinteresētās puses

Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļā savā darbībā ievēro neatkarības principus un ņem vērā ieinteresēto pušu prasības, kas nav pretrunā ar tās neatkarības principiem.

Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļa attiecībā uz savu darbības īstenošanu ir identificējusi divas galvenās ieinteresētās puses:

 

Ieinteresētā puse

Organizācija

Līdzdalība

Būvniecības politikas veidotāji

LR Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departaments

Caurskata un saskaņo sertificēšanas shēmu. Sniedz priekšlikumus eksaminācijas procesa pilnveidošanai. Saskaņo eksaminācijas saturu.

Būvniecību kontrolējošā iestāde

Būvniecības valsts kontroles birojs

 

Lai nodrošinātu sertifikācijas procesa nepārtrauktu pilnveidi, Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļa sadarbojas arī ar būvniecības nozares nevalstiskajām organizācijām un valsts, pašvaldību institūcijām.