Eksaminācijas procedūra

Eksaminācijas procedūra

Sākotnējā un atkārtotā  būvspeciālistu kompetences pārbaude būvekspertīzes specialitātē tiek veikta, izmantojot testu kā kompetences novērtēšanas metodi, lai pārliecinātos ne tikai par pretendenta teorētiskajām zināšanām attiecībā uz būvekspertīzes normatīvo regulējumu, bet arī praktiskajām spējām par būvprojekta vai būves ekspertīzes atzinuma sagatavošanu, būvekspertīzes sastāvu, veikšanas kārtību, ierobežojumiem un atbildību.

Testā ir ietverti 30 jautājumi, no kuriem 30% jautājumu ir attiecināmi uz būvekspertīzes normatīvā regulējuma un standartu pārzināšanu, savukārt 70% - uz nozarē nepieciešamo kompetenču pārbaudi atbilstoši būvekspertīzes specialitātei, lai novērtētu:

 • pretendenta spēju sagatavot objektīvu un pamatotu ekspertīzes atzinumu;
 • pretendenta zināšanas par LR esošajiem reglamentējošajiem tiesību aktiem un citām prasībām attiecībā uz būvekspertīzes darbības sfērām;
 • pretendenta izpratni par būvekspertīzes praksi un būvniecības procesa  konkrētiem riskiem un tehniskiem aspektiem;
 • pretendenta zināšanas par testa, aprēķinu un mērījumu metodēm un to pielietojumu būvekspertīzes atzinuma sagatavošanā.

Lai pārliecinātos par pretendenta zināšanām attiecībā uz ekspertīzes veikšanas pienākumiem, atbildību un ierobežojumiem saskaņā ar Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām, testa vispārīgā jeb teorētiskā sadaļa neatkarīgi no būvekspertīzes darbības sfērām ietver jautājumus par šādām tēmām:

 • būvprojekta ekspertīzes mērķis saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • būvei izvirzāmo prasību nodrošināšana atbilstoši Būvniecības likuma 9.panta prasībām;
 • būvprojekta ekspertīzes veikšanas ierobežojumi;
 • būvekspertīzes saturs un būvekspertīzes rezultātu uzglabāšana;
 • būvekspertīzes izpildes termiņš, derīguma termiņš un uzglabāšanas ilgums;
 • būvekspertīzes dokumentācija un būves ekspertīzes atzinuma mērķis;
 • būvprojekta ekspertīzes veikšanai nepieciešamā dokumentācija.

Lai pārliecinātos par pretendenta praktiskajām spējām attiecībā uz būvprojekta vai būves ekspertīzes atzinuma sagatavošanu atbilstoši būvekspertīzes specialitātei, tests ietver jautājumus par:

 • ekspertīzes uzdevumu;
 • ekspertīzes uzdevuma izpildi savas tiešās kompetences ietvaros;
 • papildus izvirzītajiem ekspertīzes uzdevumiem;
 • veicamajiem aprēķiniem, mērījumiem un testiem;
 • piesaistīto apakšuzņēmēju pārvaldību attiecībā uz darbiem, par kuriem eksperts  ir atbildīgs;
 • ekspertīzes secinājumu un slēdzienu noformēšanu un turpmāko rīcību.

Tests uzskatāms par nokārtotu, ja katras atsevišķās sadaļas vērtējums nav  mazāks par 80% no attiecīgajā sadaļā iegūstamās punktu summas. Testa laikā drīkst izmantot uzskates materiālus.

Ar testa teorētiskās daļas jautājumiem iespējams iepazīties šeit. 

Ja eksāmens ir nokārtots, Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļa 5 darba dienu laikā pieņem lēmumu par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu.

Savukārt, ja tests nav nokārtots, tad Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļa 5 darba dienu laikā pieņem lēmumu par kompetences novērtēšanas termiņa pagarināšanu ne mazāk kā uz vienu mēnesi, informē pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot pārbaudi, norādot pārbaudes norises laiku.

Plašāka informācija par eksaminācijas procesu ir pieejama šeit.