Eksāmena vērtēšanas kārtība

Testa struktūra un vērtēšanas kārtība

Vērtēšanas sadaļa

Vērtēšanas kritēriji

Svars kopējā vērtējumā %

                Teorētisko zināšanu pārbaudes sadaļa (30% no kopējā jautājumu skaita)

Par būvekspertīzes normatīvo regulējumu

 • Pārzina būvekspertīzes normatīvo regulējumu, t.sk. būtiskās būvei izvirzāmās prasības un ar to saistītos standartus.

40%

                Praktisko zināšanu pārbaudes sadaļa (70% no kopējā jautājumu skaita)

Par ekspertīzes uzdevumu

 • Spēja fiksēt ekspertīzes uzdevumu un tā ietvaru atbilstoši normatīvajam regulējumam.
 • Spēja identificēt, saskaņā ar kādiem normatīviem ekspertīzes objekts ir jāvērtē.
 • Spēja noteikt būves seku klasi saskaņā ar Eirokodu prasībām.
 • Spēja sniegt informāciju par visiem ierobežojumiem attiecībā uz ekspertējamo objektu, kas ietekmē sniegtā ekspertīzes atzinuma ticamību.
 • Spēja vērtēt Pasūtītāja ekspertīzei iesniegtās informācijas datu ticamību un to ietekmi uz ekspertīzes atzinumu.

10%

Par ekspertīzes uzdevuma izpildi savas tiešās kompetences ietvaros

Spēja novērtēt ekspertīzes objekta atbilstību izvirzītajām prasībām – normatīviem un tehniskajiem noteikumiem.

Arhitektu vērtēšanas kritēriji:

 • Spēja noteikt būvprojekta sastāvu, kas nepieciešams, lai veiktu būvprojekta arhitektūras risinājumu ekspertīzi.
 • Spēja izprast būtiskās prasības būvēm un to atspoguļošanu projektēšanas normatīvos.
 • Spēja identificēt būtisko prasību būvēm izpildi projekta dokumentācijā, t.sk. projekta daļu savstarpējo saderību.
 • Spēja veikt būtisko prasību būvēm novērtēšanu un pieļaujamo robežu noteikšanu projekta dokumentācijā.
 • Spēja norādīt ekspertīzes rezultātus būvprojekta vai būves ekspertīzes atzinumā atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 3. vai 4.pielikumam.

15%

Būvkonstruktoru vērtēšanas kritēriji: Spēja noteikt būvprojekta sastāvu, kas nepieciešams, lai veiktu būvkonstrukciju nestspējas un ugunsdrošības ekspertīzi.

 • Spēja izprast Eirokodu un ar tiem saistīto standartu normatīvo regulējumu.
 • Spēja identificēt atbilstošo Eirokodu un ar tiem saistīto standartu izvirzīto prasību atspoguļošanu projekta dokumentācijā.
 • Spēja pārliecināties, ka saistīto Eirokodu un tiem pakārtoto standartu prasības ir ievērotas būvprojektā, t.sk. par pieļaujamo robežu noteikšanu izvirzītajām prasībām.
 • Spēja norādīt ekspertīzes rezultātus būvprojekta vai būves ekspertīzes atzinumā atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 3. vai 4.pielikumam.

 

Ēku būvekspertu vērtēšanas kritēriji:

 • Spēja noteikt būvdarbu izpilddokumentācijas sastāvu, kas nepieciešams, lai veiktu ekspertīzi būvei vai noteiktiem būves elementiem.
 • Spēja izprast būtiskās prasības būvēm un to norādes būvnormatīvos un saistošajos standartos.
 • Spēja identificēt būtisko prasību izpildi būvē un attiecīgajā būvniecības izpilddokumentācijā.
 • Spēja pārliecināties par būtisko prasību būvēm novērtēšanu un pieļaujamo robežu noteikšanu.

Spēja norādīt ekspertīzes rezultātus būvprojekta vai būves ekspertīzes atzinumā atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 3. vai 4.pielikumam.

Par papildus izvirzītajiem ekspertīzes uzdevumiem

Spēja novērtēt ekspertīzes objektu papildus izvirzītajam ekspertīzes uzdevumam, kā arī uzdevumiem, kas uzticēti ekspertīzes veicējam saskaņā ar MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”.

Arhitektu vērtēšanas kritēriji:

 • Spēja noteikt būvprojekta sastāvu, kas nepieciešams, lai sniegtu atbildes par ekspertīzes papildus uzdevumiem, t.sk. ugunsdrošības pasākumu pārskata, ugunsdrošības risinājumu un darba organizācijas projekta atbilstību normatīvo aktu un tehnisko uzdevumu prasībām.
 • Spēja identificēt būtiskās prasības būvēm saistītajā projekta dokumentācijā.
 • Spēja pārliecināties par būtisko prasību izpildi un pieļaujamo robežu noteikšanu attiecībā uz ekspertīzes papildus uzdevumiem.

Spēja norādīt novērtēšanas rezultātus ekspertīzes atzinumā par papildus ekspertīzes uzdevumiem.

10%

Būvkonstruktoru vērtēšanas kritēriji:

 • Spēja noteikt būvprojekta sastāvu, kas nepieciešams, lai sniegtu atbildes par ekspertīzes papildus uzdevumiem, t.sk. ugunsdrošības pasākumu pārskata, ugunsdrošības risinājumu, darba organizācijas projekta un ekonomiskās daļas atbilstību normatīvo aktu un tehnisko uzdevumu prasībām.
 • Spēja identificēt būtiskās prasības būvēm saistītajā projekta dokumentācijā.
 • Spēja pārliecināties par būtisko prasību izpildi un pieļaujamo robežu noteikšanu attiecībā uz ekspertīzes papildus uzdevumiem.

Spēja norādīt novērtēšanas rezultātus ekspertīzes atzinumā par papildus uzdevumiem.

Ēku būvekspertu vērtēšanas kritēriji:

 • Spēja izprast būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijās un ar to saistītajos dokumentos norādītos raksturlielumus.
 • Spēja noteikt piemērotas testēšanas metodes, lai pārliecinātos par atsevišķu būvizstrādājuma tehniskajiem raksturotājiem;
 • spēja novērtēt būvizstrādājumu tehnisko raksturotāju ietekmi uz būtiskajām prasībām būvēm.

Spēja norādīt novērtēšanas rezultātus ekspertīzes atzinumā par papildus uzdevumiem.

Par veiktajiem aprēķiniem, mērījumiem un testiem

 • Spēja pielietot atbilstošas aprēķinu metodes vai uzdot tās veikt pieaicinātiem speciālistiem.
 • Spēja veikt mērījumus/testus ēku ekspertīzē, nodrošinot datu izsekojamību un ticamību.
 • Spēja interpretēt iegūtos aprēķinu/mērījumu/testu rezultātus atbilstoši ekspertīzes uzdevumam.

Spēja integrēt aprēķinu/mērījumu/testu rezultātus.

10%

Par piesaistīto speciālistu un apakšuzņēmumu pārvaldību attiecībā uz darbiem, par kuriem eksperts ir atbildīgs

 • Spēja pārliecināties par piesaistīto speciālistu/apakšuzņēmumu kompetenci un interešu konflikta neesamību.
 • Spēja formulēt uzdevumus piesaistītajiem speciālistiem/apakšuzņēmumiem.

Spēja integrēt piesaistīto speciālistu/apakšuzņēmumu rezultātus ekspertīzes atzinumā.

5%

Par ekspertīzes secinājumu un atzinuma noformēšanu un turpmāko rīcību

 • Spēja sniegt pamatotus secinājumus, kas balstīti uz ekspertīzes ietvaros apkopotajiem rezultātiem.
 • Spēja noformulēt atzinumu gadījumā, ja ekspertīzes rezultāts ir negatīvs un attiecīgās darbības šajā sakarā.
 • Spēja noformēt ekspertīzi.
 • Izpratne par ekspertīzes tiesiskajiem aspektiem.
 • Izpratne par rīcību ar ekspertīzes gaitā konstatētajām neatbilstībām.

 

10%

Tests ietver gan slēgta, gan atvērta tipa jautājumus ar situāciju analīzes piemēriem, tādējādi izvērtējot pretendenta atbilstību noteiktiem vērtēšanas kritērijiem atbilstoši testa struktūrai un vērtēšanas sadaļai.

Par katru pareizi atbildētu jautājumu pretendents saņem vienu punktu, un katras atsevišķas sadaļas vērtējums nedrīkst būt mazāks par 80% no attiecīgajā sadaļā iegūstamās punktu summas.

Eksaminācijas kopvērtējums tiek aprēķināts, balstoties uz abu eksaminācijas komisijas locekļu vidējo aritmētisko vērtējumu.