Būvniecības dienas 2018

 

 

   

 

 

Būvniecības nozare diskutē par digitālām pārmaiņām un atbildību būvniecībā

13-04-2018

Informācijas tehnoloģiju un to pielietojuma nepārtraukta attīstība pakāpeniski maina būvniecības nozares kopējo ainu un pieprasa tirgus dalībniekiem mainīt arī līdzšinējo domāšanas veidu, attieksmi un rīcību, kas vairs nebalstās šodienas realitātē, bet gan nākotnes perspektīvās. Š.g. 11.-12.aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās atklātas diskusijas par attīstības tendencēm digitālajā pasaulē, tehnoloģiju strauju ienākšanu būvniecībā, šī procesa radītiem izaicinājumiem un sadarbības iespējām būvniecībā kvalitatīvas un drošas dzīves vides radīšanā.

 Skaidrojot ideju par organizētajām diskusijām būvindustrijas pārstāvjiem, Svetlana Mjakuškina, Būvniecības valsts kontroles biroja direktore, norāda, ka “moderno digitālo tehnoloģiju nestās pārmaiņas ir neizbēgamas, tāpēc ir jābūt gatavam un spējīgam pielāgoties mainīgajai un aizvien prasīgākajai videi, kā arī jābūt gatavam un spējīgam nepārtraukti mācīties un attīstīties. Tas ir mūsu uzdevums, kas ir vieglāk paveicams, ja būvniecības profesionāļu saimē valda savstarpējā sapratne par jauniem izaicinājumiem un ir stingra apņemšanās kopīgi stāties šiem izaicinājumiem pretī.” “Mūsu sadarbība un atbildības sajūta par paveikto ir mūsu ilgtspējīgas izaugsmes pamatā,” turpina S.Mjakuškina, “jo tikai kopā kultivējot kopīgās vērtības un augot kopā savos darbos, varam panākt galveno -  kvalitatīvu un drošu dzīves vidi sev un apkārtējiem”.

 Vērtējot aizvadīto tikšanos Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks, pauž gandarījumu par diskusiju tēmu aktualitāti: “Man ir patiess prieks, ka šī gada Būvniecības dienās uzmanība tika veltīta diviem būtiskiem izaicinājumiem nozarē – digitalizācijai un kvalitātei. Būvju kvalitāte un drošība ietekmē visu sabiedrību, tādēļ ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību kvalitātes nodrošināšanas procesiem, kuriem ir pakārtotas ne tikai biznesa intereses, bet arī vides un cilvēku drošība.” Ministrijas pārstāvis kā vienu no izaicinājumiem min arī līdzšinējās pieejas maiņu būvuzraudzībā, ieviešot izlases veida mērķtiecīgas pārbaudes, kas balstās risku kvalitatīvā izvērtējumā, un pievēršot uzmanību tiem būvniecības posmiem, kuros saglabājas pamatotas šaubas par kvalitātes nodrošināšanas spēju. “Konkurētspējai mūsdienās ir svarīgas digitālās tehnoloģijas. Ar to jāsaprot ne tikai ātrāku būvniecības procesu un tā lielāku caurspīdību, bet arī jaunas sadarbības iespējas tirgus dalībniekiem, kā arī resursu efektīvāku izlietojumu. BIM – būvju informācijas modelēšana – kā viena no šādām tehnoloģijām sniedz nepieciešamās iespējas nozares modernizācijai un tālākai izaugsmei, kuras pamatā mūsu kopējā rūpe par kvalitāti un drošumu,” uzsver E.Valantis.

 “Esmu gandarīta, ka šogad Būvniecības dienās uzmanība tika veltīta tieši atbildības un kvalitātes tēmai būvniecībā, diskusijās iesaistot gan valsts, gan nozares pārstāvjus”, pasākuma rīkotājiem atzinību pauž Baiba Fromane, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja. Viņas ieskatā “atbildība un kvalitāte ir divi savstarpēji cieši saistīti pīlāri, bez kuriem nebūtu iespējama droša un sabiedrības labklājību veicinoša būvniecības kultūra”. “Ceru, ka šodien dzirdētās atziņas materializēsies arī konkrētās normās un kalpos kā vadugunis ceļā uz vēl kvalitatīvākām būvēm un sociāli atbildīgiem būvniecības procesa dalībniekiem,” savā aicinājumā B.Fromane pievienojas pārējiem pasākuma dalībniekiem.

Attīstot tēmu par tehnoloģiju nozīmīgumu un konkrēti būvniecības nozares digitalizāciju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis atzīst: “Būvniecības procesa digitalizācija ir patiesi ambiciozs mērķis būvniecības procesu pilnveidošanā un uzraudzībā.” VARAM pārstāvis pauda gandarījumu, ka idejas īstenotāji, neskatoties uz grūtībām un izaicinājumiem, nodrošina iesākto pakalpojumu elektronizāciju. “Tikai šādā veidā būvniecības nozare kļūst efektīvāka, konkurētspējīga un mūsdienīga,” uzsver E.Beļskis, vienlaikus atzīmējot arī BVKB mērķtiecīgo darbu pie Būvniecības informācijas sistēmas attīstības, nodrošinot pārskatāmu, saskaņotu ar ieinteresētajām pusēm un modernu būvniecības procedūru digitalizāciju. Šī mērķa īstenošanā VARAM un BVKB turpinās līdzšinējo pozitīvo sadarbību.

 Ilgtspēja un kvalitāte būvniecībā mūsdienās vairs nav iedomājama bez modernām digitālām tehnoloģijām. Šo apliecina arī Ronalds Neimanis, VAS ‘’Valsts nekustamie īpašumi’’ (VNĪ) valdes priekšsēdētājs: “Kā atbildīgs nozares eksperts un valsts nekustamā īpašuma pārvaldītājs esam pieņēmuši racionālu un pārdomātu lēmumu par BIM tehnoloģijas piedāvāto risinājumu pielietojumu.  Šis ir viens no pirmajiem soļiem BIM tehnoloģijas iespēju plašākai apgūšanai. Pieņemtie lēmumi kalpos mūsu sabiedrības interesēm, jo uzlabos kopējo būves un tās lietotāju darba vides kvalitāti, kā arī ļaus mums pieņemt savlaicīgus un pareizus lēmumus būves pārvaldīšanā visā būves dzīves cikla laikā. Šogad vienā no VNĪ attīstības projektiem īstenosim pilotprojektu, kurā pielietosim BIM tehnoloģiju, sākot no projekta plānošanas un projektēšanas stadijas, turpinot to integrēt būvniecības stadijā un līdz pat ēkas pārvaldīšanas posma realizācijai. BIM integrēšana sniegs mums iespēju nodrošināt pārredzamu procesu būvniecībā visām iesaistītajām pusēm, realizētos projektus padarīt vēl caurspīdīgākus, konstatēt potenciālos riskus jau projektēšanas laikā,  tādejādi īstenojot vienu no mūsu mērķiem -  maksimāli palielināt efektivitāti un samazināt izmaksas.”

 

 

Informāciju sagatavoja
Dainis Matulis
Būvniecības valsts kontroles biroja
Metodiskās vadības un informācijas pārvaldības departamenta
Informācijas vadības nodaļas vadītājs

 

Pasākuma programma