Būvdarbu kontrole

Būvdarbu kontroles ietvaros būvinspektori:

  1. pārbauda būvdarbu uzsākšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām;

  2. pārbauda būvdarbu veikšanas atbilstību būvprojektam un normatīvo aktu prasībām;

  3. pārliecinās par būvizstrādājumu atbilstību apliecinošas dokumentācijas esamību būvlaukumā un par konstatētajiem trūkumiem informē būvizstrādājumu tirgu uzraugošo iestādi;

  4. pārliecinās par vides aizsardzības prasību ievērošanu būvlaukumā un par konstatētajiem trūkumiem informē institūcijas, kuras veic vides valsts kontroli;

  5. pārliecinās, vai tiek veikta autoruzraudzība vai būvuzraudzība gadījumos, kad attiecīgās uzraudzības nepieciešamību nosaka normatīvie akti, un vai tiek ievērots būvuzraudzības plāns.