Ārvalstu speciālistu sertifikācija

Ārvalstu speciālistu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā reglamentē likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, kā arī MK 2017. gada 28. marta noteikumi Nr. 168 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”.

Profesionālo kvalifikācijas atzīšanu Latvijā piemēro gadījumos, kad ārvalstu speciālists, kuram ir tiesības pilntiesīgi un patstāvīgi strādāt mītnes valstī tādā profesijā, kas Latvijā ir reglamentēta, vēlas šajā profesijā strādāt arī Latvijā. Ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūru, kā arī reglamentēto profesiju sarakstu iespējams iepazīties Akadēmiskā informācijas centra tīmekļa vietnē:  http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutas-profesionalas-kvalifikacijas-atzisana-latvija. Šī procedūra ir piemērojama gadījumos, kad ārvalstu speciālists vēlas iegūt patstāvīgās prakses tiesības reglamentētajā profesijā, un tā attiecināma gan uz Eiropas Savienības, gan ārpus Eiropas Savienības esošiem pakalpojumu sniedzējiem.

Savukārt gadījumos, kad Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis ar Eiropas Savienībā iegūtu profesionālo kvalifikāciju vēlas sniegt īslaicīgus pakalpojumus Latvijā (ierobežota ilguma, biežuma un apjoma ziņā) un šī persona veic pastāvīgu profesionālo darbību savā mītnes valstī, tad augstāk minētā procedūra nav jāveic, bet ir jāiesniedz deklarācija sertificēšanas institūcijai, kas ir tiesīga izsniegt profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību konkrētajā darbības sfērā.

Ar atļaujas piešķiršanas kārtību īslaicīgo pakalpojumu sniegšanai, kā arī ar deklarācijas saturu, ko nosaka MK 2017. gada 28. marta noteikumi Nr. 168 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”, iespējams iepazīties tīmekļa vietnē: https://likumi.lv/doc.php?id=289727.

Tomēr norādām, ka ārpus Eiropas Savienības esošiem pakalpojumu sniedzējiem jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšana arī tajos gadījumos, ja persona Latvijā plāno sniegt tikai īslaicīgus pakalpojumus.

Plašāka informācija par atļaujas izsniegšanu īslaicīgo pakalpojumu sniegšanai būvekspertīzes specialitātē ir pieejama šeit .

Deklarācijas forma par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu pieejama šeit.