Sācies “Konsultē vispirms” novērtējuma otrais periods

Šā gada septembrī uzsākts otrais novērtējuma periods par Ekonomikas ministrijas rosinātā principa “Konsultē vispirms” ieviešanu uzraudzības iestāžu darbā. Kopumā iniciatīvā iesaistījušās 22 uzraugošās valsts iestādes, tai skaitā Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB). 

Iniciatīva “Konsultē vispirms” tika uzsākta 2017. gadā ar vīziju radīt izcilu uzņēmējdarbības vidi Latvijā, kur prioritāte ir uz klientu orientēta valsts pārvalde. Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt labāku sadarbību starp uzraugošajām iestādēm un uzņēmējiem, uzsverot, ka iestāžu galvenais pienākums nav sodīt, bet gan būt uzticamiem palīgiem un sadarbības partneriem, nodrošinot, ka uzņēmēji zina un izprot savus pienākumus.

Lai ikdienas darbā apliecinātu uz klientiem orientētu pieeju, pretimnākšanu un vēlmi sadarboties, BVKB  “Konsultē vispirms” principu ir iestrādājis gan dažādos iekšējos, gan ārējos procesos. Regulāri – pirms katra jauna būvniecības objekta kontroles uzsākšanas - tiek rīkota tikšanās ar būvniecības procesa dalībniekiem, lai informētu par gaidāmajām kontroles prasībām un konsultētu  neskaidrajos jautājumos. Tāpat tiek veikta virkne informatīvo pasākumu – birojs rīko bezmaksas seminārus gan par būvdarbu kontroli, gan ēku ekspluatāciju un aktualitātēm ekspertu sertificēšanas jomā. Sadarbībā ar nozares pārstāvjiem uzsāktas arī vairākas līdz šim nebijušas iniciatīvas, piemeram, tiek izstrādātas vadlīnijas iekšējās kontroles sistēmas ieviešanai būvlaukumos – tas palīdzēs būvniecības procesa dalībniekiem pašiem konstatēt neatbilstības un jau preventīvi veikt darbības to novēršanai. Liels darbs ir ieguldīts Būvniecības informācijas sistēmas attīstībā, kopīgi ar sistēmas lietotājiem izstrādājot dažādus rīkus, kas palīdzēs būvniecības procesa dalībniekiem efektīvāk veikt savus pienākumus.

Iniciatīvas ietvaros reizi gadā tiek vērtēta biroja atbilstība un progress principa “Konsultē vispirms” ieviešanā. Novērtējums tiek veikts četros posmos - aptaujājot iestāžu klientus, iestāžu darbiniekus, kā arī veicot iestāžu pašnovērtējumu un ekspertu novērtējumu. 

BVKB klienti un darbinieki tiks aptaujāti telefoniski un elektroniski, uzdodot 17 jautājumus, lai noskaidrotu viņu viedokli par principa “Konsultē vispirms” ievērošanu biroja ikdienas darbā, iekļaujot informāciju par uzraudzības prasību skaidru un konsekventu interpretāciju, sankciju piemērošanas proporcionalitāti pārkāpumiem un  iespēju brīvprātīgi novērst neatbilstības. Tāpat tiks lūgts novērtēt biroja sniegto iespēju ātri un ērti saņemt konsultāciju, izmantot iestādes nodrošinātos pašnovērtējuma rīkus, saņemt savlaicīgus atgādinājumus par veicamajām darbībām un termiņiem un piedalīties iestādes rīkotās apmācībās. Līdztekus tam BVKB veiks pašnovērtējumu un tiks vērtēts arī no ekspertu puses, tādējādi iegūstot visaptverošu skatījumu uz “Konsultē vispirms” principa ieviešanas efektivitāti. Pēc rezultātu izvērtēšanas birojs saņems individuālas rekomendācijas, kas mums palīdzēs pilnveidot darbu un turpināt uzlabot procesus.

2018. gadā BVKB tika atzīts par ceturto labāko iniciatīvas “Konsultē vispirms” īstenotāju divdesmit divu valsts iestāžu starpā. Iniciatīvas prasību ievērošana katrā iestādē tika vērtēta vairākās kritēriju grupās. Visaugstāko novērtējumu gan no darbinieku, gan klientu puses BVKB saņēmis grupā “Uz pakalpojumiem orientēta klientu apkalpošanas kultūra”.

Klientu atlase intervijām tiek veikta pēc iepriekš sagatavotas metodoloģijas un primāri intervijas notiek telefoniski. Lūdzam mūsu klientus būt atsaucīgiem interviju gadījumā. Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis, tas palīdzēs mūsu sadarbībai ar Jums nākotnē!

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve
Būvniecības valsts kontroles biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts:
elina.balgalve@bvkb.gov.lv; tālr.: 67013320 | 28319189