Preses relīze

BVKB jākļūst par kompetences centru

Kopš savas darbības uzsākšanas 2014.gada rudenī un publisko ēku uzraudzības nodošanas Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) atbildībā ir pārbaudīta aptuveni trešā daļa no ekspluatācijā esošiem BVKB  piekritīgiem objektiem. Savukārt ar 2015. gada jūliju  būvdarbu kontrole nodrošināta 1345 būvobjektos. 2016. un 2017. gados pastiprināta uzmanība BVKB pārbaudēs tika pievērsta izglītības iestāžu ēku drošumam.

BVKB apkopotie pārbaužu rezultāti norāda, ka uzraudzības pasākumu plānošana jābalsta uz risku identifikāciju un novērtējumu, vienlaikus, būtiski ir sniegt atbalstu ēku īpašniekiem un apsaimniekotajiem. Ir skaidri jānosaka nepieciešamo darbu komplekss un apjoms ēku saglabāšanai, un drošai lietošanai, kā arī jāveicina efektīvu iekšējo būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu ieviešana būvdarbu veicēju uzņēmumos.

BVKB piekritībā šobrīd ir aptuveni 10 000 publisko ēku, no kurām kopš 2015. gada ekspluatācijas uzraudzībā pārbaudītas 3 201 ēka. 2017.gadā 540 ēkām veiktas 766 pārbaudes. Par labā un teicamā stāvoklī esošām birojs atzinis 191 (35%) no pārbaudītajām ēkām, bet 309  (57%) ēkās konstatētas dažādas atkāpes no ēkām izvirzāmām būtiskām prasībām. Savukārt 22 ( 4 %) atzītas par graustiem un 18 (3%) ēkas atzītas par nedrošām, pārtraucot to ekspluatāciju līdz konstatēto bīstamību novēršanas no ēku īpašnieku puses.

BVKB direktore Svetlana Mjakuškina norāda, ka gūt pārliecību par ēku ekspluatācijas drošumu un drošības prasību ievērošanu būvobjektos vienā dienā nav iespējams. Prakse apstiprina sistēmiskas pieejas lielāko lomu uzraudzībā. Tādēļ mērķtiecīgai uzraudzībai ir kritiski svarīgi turpināt pilnveidot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS) riska objektu efektīvai apzināšanai, identificēšanai, lai varētu vairāk uzmanības pievērst objektiem ar paaugstinātu risku.  

“Būvniecībā un nekustamo īpašumu sektorā aktīvāk jāizmanto jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas, jāmeklē iespējas, kā paātrināt būvniecības administratīvo procesu kopumā, kā izvairīties no dubultām procedūrām, kā padarīt procesus caurspīdīgus un visiem saprotamus,” uzsver S. Mjakuškina.

Pēc BVKB direktores teiktā, pēc konstatēto publisko ēku neatbilstību rūpīgas analīzes var secināt, ka tikai 25% gadījumos ēkas neatbilstība drošības prasībām skaidrojama ar nekvalitatīvi sagatavotajiem būvprojektiem vai nekvalitatīvi veiktiem būvdarbiem. Savukārt 75% gadījumos ēkas atzītas par nedrošām to īpašnieku nolaidības vai bezdarbības dēļ. Šīs atziņas liek nopietni aizdomāties par metodisku palīdzību, informējot un izglītojot, ēku īpašniekus par veicamām darbībām un pienākumiem savu īpašumu uzturēšanai atbilstošā kārtībā, ievērojot tām noteiktās drošības prasības.

BVKB  2017. gadā kopumā veiktas 720 būvdarbu kontroles. No šobrīd kontrolējamiem 164 objektiem par labā un teicamā stāvoklī esošiem atzīti 104 būvobjekti (63%), bet 54 (33%) gadījumos konstatētas dažādas atkāpes no būtiskām prasībām. Savukārt 6 (4%) objektus birojs atzinis par nedrošiem, liekot pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto bīstamību novēršanai.

2017. gada 11 mēnešos BVKB pieņēma ekspluatācijā 94 pabeigtus būvobjektus.

Analizējot uzraudzības rezultātus, secināms, ka problēmas ar normatīvo aktu prasību ievērošanu nepastāv būvobjektos, kuros būvdarbu veicējiem ieviestas un praksē tiek pielietotas iekšējās būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmas. S. Mjakuškina atzīst:  “Iekšējās kvalitātes kontroles sistēma ir būtisks elements preventīvai neatbilstību un risku novēršanai būvniecības procesā. Uzskatu, ka pienācis laiks, gan būvkomersantiem, gan pasūtītājiem nopietni pieiet būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmai.”

Informāciju sagatavoja:

Elīna Korba

Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: Elina.Korba@bvkb.gov.lv

Tālr.: 67013320; Mob.: 20003328