Piešķirts pirmais sertifikāts būvekspertīzes specialitātē saskaņā ar jaunu sertificēšanas shēmu

No 2019. gada janvāra īstenojot būvspeciālistu sertificēšanu saskaņā ar jaunu sertificēšanas shēmu, Būvniecības valsts kontroles birojs ir piešķīris pirmo sertifikātu būvekspertīzes speciālistam ēku ekspertīzes un ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu ekspertīzes darbības sfērā. Sertifikātu būvspeciālists ir saņēmis pēc veiksmīgas eksāmena nokārtošanas 2019. gada 6. februārī.

Jaunā sertificēšanas shēma paredz, ka būvspeciālistu kompetences pārbaude ietver tikai rakstisku pārbaudījumu – testu, tādēļ pretendentam, piesakoties sertifikācijai, vairs nav jāiesniedz izvērtēšanai būvprojekta vai būves daļas ekspertīzes atzinums. Lai nodrošinātu objektīvu un neatkarīgu sertifikācijas procesu, kompetences pārbaude ir anonīma un eksaminācijas komisijai sertifikācijas kandidātu identitāte netiek izpausta. Būvspeciālistu kompetences pārbaude būvekspertīzes specialitātē tiek veikta, izmantojot testu kā kompetences novērtēšanas metodi, lai pārliecinātos ne tikai par pretendenta teorētiskajām zināšanām par būvekspertīzes normatīvo regulējumu, bet arī praktiskajām spējām attiecībā uz būvprojekta vai būves ekspertīzes atzinuma sagatavošanu, būvekspertīzes sastāvu, veikšanas kārtību, ierobežojumiem un atbildību.

Pirmo eksāmenu saskaņā ar jauno sertificēšanas shēmu kārtoja trīs pretendenti, no kuriem viens ieguva sertifikātu, bet divu pretendentu zināšanas nebija pietiekamas un viņi mēneša laikā varēs atkārtoti kārtot šo eksāmenu. 2019. gada sākumā Latvijā bija 127 sertificēti būveksperti, no tiem – 106 būvprojektu eksperti un 21 būvju eksperts. Tagad būvju ekspertu skaits ir par vienu lielāks, tomēr joprojām ekspertu skaits ir nepietiekams, lai nodrošinātu visas nozares vajadzības.

Būvniecības valsts kontroles birojs aicina būvspeciālistus pieteikties sertifikāta ieguvei. Vairāk informācijas par pieteikšanos un par procesa norisi meklējiet biroja tīmekļa vietnes sadaļā Industrijai – Būvspeciālistu sertifikācija.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” turpmāk būvspeciālistu kompetences novērtēšanā lielāks uzsvars būs patstāvīgās prakses uzraudzībai. Pēc sertifikāta iegūšanas kompetences pārbaudes iestāde (šajā gadījumā – Būvniecības valsts kontroles birojs) veiks speciālista patstāvīgās prakses uzraudzību, tai skaitā izlases veidā vērtēs speciālistu veiktās ekspertīzes atzinumus.

Informāciju sagatavoja:
Egita Diure
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: Egita.Diure@bvkb.gov.lv
Tālr.: 67013320