Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu būvekspertīzes specialitātē

Būvniecības valsts kontroles biroja Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļā (turpmāk tekstā - Birojs), kas veic būvspeciālistu kompetences novērtēšanu būvekspertīzes specialitātē,  2019. gada 19. martā Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk - LATAK) veica eksaminācijas procedūras praktiskās darbības novērtēšanu klātienē. Novērtēšana tika veikta saskaņā ar 2018. gada  19. decembra akreditācijas lēmumu Nr. 567/2018, ar kuru Birojs paplašināja reglamentēto akreditācijas sfēru atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (turpmāk tekstā - noteikumi Nr. 169). Saskaņā ar lēmumu Birojam tika uzdots par pienākumu 3 mēnešu laikā pieaicināt LATAK pārstāvjus novērot Biroja organizēto eksaminācijas procedūru atbilstoši jaunajai kompetences novērtēšanas kārtībai.

Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas vadītāja Maija Kavosa norāda, ka eksaminācijas procesa novērtēšanas ietvaros tika pārbaudīta eksāmena procesa administrēšanas un rezultātu paziņošanas kārtība, kā arī kandidāta sniegto atbilžu vērtēšanas kārtība un eksāmena galvenā principa - anonimitātes - nodrošināšana visā eksāmena norises gaitā.

“Esam ļoti gandarīti, ka eksaminācijas procedūras novērtēšanas process sfēras paplašināšanas ietvaros ir noslēdzies bez konstatētām neatbilstībām attiecībā uz akreditācijas prasību izpildi. Mūsu galvenais mērķis eksaminācijas procesā ir nodrošināt objektivitāti un neietekmējamību, vienlaicīgi novēršot arī potenciālu interešu konflikta iespējamību. Šobrīd Latvijā esam vienīgā kompetences pārbaudes iestāde būvspeciālistu sertificēšanas jomā, kas nodrošina kandidāta anonimitāti eksaminācijas procesā, un jaunā kārtība tika izstrādāta bez analoga piemēra, tāpēc esam īpaši gandarīti par eksāmena norises atzinīgu novērtējumu”.

Būvspeciālistu kompetences pārbaude būvekspertīzes specialitātē atbilstoši noteikumiem Nr.1 69 ietver tikai rakstisku pārbaudījumu – testu, tādēļ pretendentam, piesakoties sertifikācijai, vairs nav jāiesniedz izvērtēšanai attiecīgās būvprojekta vai būves daļas ekspertīzes atzinums. Lai nodrošinātu objektīvu un neatkarīgu sertifikācijas procesu, kompetences pārbaude ir anonīma un eksaminācijas komisijai sertifikācijas kandidātu identitāte netiek izpausta – tiek norādīts tikai konkrētajam kandidātam pie dokumentu iesniegšanas piešķirtais identifikācijas numurs.

Kopumā no 2016. gada pavisam ir saņemti 199 pieteikumi 17 darbības sfērās, no tiem atbilstoši jaunajai kārtībai ir saņemti 17 pieteikumi un  sertificēti 6 būveksperti. Šobrīd būvekspertīzes specialitātē ir sertificēti 135 būveksperti, no kuriem 82% ir sertificēti būvprojektu ekspertīzes darbības sfērā, savukārt tikai 18% - būvju ekspertīzes darbības sfērā. Tā kā  būvekspertīzes specialitātē sertificēto būvspeciālistu skaits  joprojām ir mazāks, nekā  būvniecības nozares pieprasījums pēc attiecīgo darbības sfēru būvekspertiem, Birojs aicina būvspeciālistus, kuru profesionālā kvalifikācija un patstāvīgā prakse atbilst noteikumu Nr. 169 prasībām, pretendēt uz sertifikāta iegūšanu būvekspertīzes specialitātē.

Lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu būvekspertīzes specialitātē, pretendentam Biroja lietvedībā ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums un jāaktualizē Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā informācija par sertifikāta darbības sfērā nepieciešamo kvalifikāciju un patstāvīgo praksi.

 

Plašāka informācija uzziņām:

Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas vadītāja

Maija Kavosa

Tālr.67013346

E-pasts: Maija.Kavosa@bvkb.gov.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Blūma

E-pasts: Kristine.Bluma@bvkb.gov.lv

Tālr.: 67013361