Būvkomersantu valsts nodeva ir būtiska būvniecības kvalitātes nodrošināšanai un efektīva būvniecības regulējuma izstrādei

Būvniecības valsts kontroles birojs atgādina, ka katru gadu līdz 31. maijam būvkomersantiem ir jāatjauno informācija Būvkomersantu reģistrā par savu darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu iepriekšējā kalendārā gadā, un par šo pakalpojumu ir maksājama valsts nodeva. Informāciju var iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā BIS http://bvkb.gov.lv/lv/news/lidz-31-maijam-buvkomersantiem-jaiesniedz-ikgadeja-informacija-buvkomersantu-registra

Tālruņi papildu informācijai un jautājumiem – 67013305, 67013328.

Būvkomersantu valsts nodeva ir būtiska būvniecības kvalitātes nodrošināšanai un efektīva būvniecības regulējuma izstrādei.

Būvkomersantu valsts nodeva ir būtiska būvniecības nozares attīstības stratēģijā 2017.-2024. gadam identificēto rīcības virzienu pasākumu izstrādei, būvnormatīvu, būvniecības nozares produktivitātes veicināšanas pasākumu izpētei un ekonomisko pamatojumu sagatavošanai, nozares attīstības novērtējumu veikšanai, pakalpojumu eksporta veicināšanas pasākumu īstenošanai, kopējo nozares projektu izstrādei u.c. nepieciešamo pakalpojumu iegādei.

Piemēram, no būvkomersantu valsts nodevas šī gada ietvaros finansēs:

  • LBN 003-15 “Būvklimatoloģija” pārstrādi, ņemot vērā atjauninātos klimatoloģiskos rādītājus, tai skaitā grunts sasalšanas dziļumus dažāda veida gruntīm, tādējādi veicinot precīzāku konstrukciju aprēķinu;
  • LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” modernizēšanu, ņemot vērā jaunākās tehnoloģijas būvniecībā, izmantojot uz jaunām un atjaunotām zinātniskām pieejām balstītus būvizstrādājumus, kas ir pieejami, droši, veselībai nekaitīgi un vienlaicīgi samazina negatīvo ietekmi uz vidi;
  • LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”, LBN 208-15 “Publiskas būves” tehnisko prasību pilnveidi, kādas jāievēro, projektējot jaunbūvējamas, atjaunojamas un pārbūvējamas publiskas, dzīvojamās, ražošanas un lauksaimniecības ēkas. Esošos būvnormatīvus pārstrādās, izmantojot ārvalstu pieredzi publisko, ražošanas un lauksaimniecības ēku projektēšanā, jo esošie būvnormatīvi satur novecojušas prasības, kas neatbilst mūsdienu materiālu un tehnoloģiju iespējām, kā arī tiks precizēti un vienādoti ēku platību un būvtilpumu noteikšanas principi dzīvojamām, publiskām, ražošanas un lauksaimniecības ēkām;
  • LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un vēdināšana” - novecojušu prasību aizstāšanu, kā arī jaunu un efektīvu tehnoloģiju, kas palīdz pilnībā iegūt automatizētas sistēmas, pielietošanas paredzēšanu, tādējādi palielinot iekārtu lietderības koeficientu;
  • kvalitātes un apmierinātības mērījumu sistēmas izstrādi būvniecībā un ieviešanu Latvijā;
  • būvniecības apjomu un cenu izmaiņu monitoringu un prognozes.