Sertificēšanas shēma

BVKB ir izstrādājis būvspeciālistu sertificēšanas pamata procedūras, kas attiecas uz būvekspertu sertifikāciju, eksamināciju, patstāvīgās prakses uzraudzību un sertifikātu apturēšanu, anulēšanu un atjaunošanu. Šīs pamata procedūras ir aprakstītas BVKB Sertificēšanas shēmā būvspeciālistu kompetences novērtēšanai un patstāvīgās prakses uzraudzībai būvekspertīzes specialitātē.

Būvekspertu sertificēšanas process shematiski ir attēlots šeit.

Sertificēšanas darbības ir orientētas uz objektīvu un neatkarīgu novērtējumu veikšanu, darba izpildē neietekmējoties no finansiāliem vai politiskiem faktoriem. Birojs nodrošina objektīvu un neatkarīgu sertifikācijas procesu, veicot šādus pasākumus:

  • visi sertificēšanas darbībās iesaistītie darbinieki un pieaicinātie eksperti identificē un norāda visus potenciālos interešu konfliktus ar juridiskām un fiziskām personām. Tiek apkopoti, analizēti un dokumentēti identificētie potenciālie interešu konflikti un sertifikācijas procesā netiek iesaistītas personas, kas var apdraudēt sertifikācijas objektivitāti;
  • visi sertificēšanas darbībās iesaistītie darbinieki ar parakstu apliecina, ka visas to darbībās un spriedumos ievēros Biroja konfidencialitātes, objektivitātes un neietekmējamības noteikumus, kā arī piekrīt, ka Birojs piemēros darba un sadarbības līgumos paredzētas sankcijas, šo noteikumu neievērošanas gadījumā;
  • Biroja struktūra nodrošina, ka būvprakses departamenta lēmumi ir neatkarīga no citām Biroja struktūrvienībām un vadības, ieinteresētajām pusēm un valsts pārvaldes institūcijām, izņemot gadījumus, kad normatīvajos aktos ir noteikts, ka ir jāpilda citu institūciju norādījumi;
  • eksaminācijas procedūras paredz rezultātu izsekojamību (pieraksti, sertifikācijas protokoli), kas nodrošina, ka katrs vērtējums un sertifikācijas lēmums ir objektīvs. Vērtējumu un lēmumu objektivitāti nodrošina arī neatkarīgu novērotāju pieaicināšana eksaminācijas procesā.

Galvenie principi būvspeciālistu sertificēšanā ir:

  • neatkarība;
  • darbinieku neatkarība un kompetence viņu darbības jomā;
  • Biroja ekspertu personīga atbildība par kvalitātes sistēmas funkcionēšanu;
  • racionāla darbu un pienākumu sadale.