Projektētāja atbildība

Būvprojekta izstrādātājs būvniecības procesā iesaistās pirmsprojekta uzdevuma starpstadijā, ja vien pasūtītājs pēc savas iniciatīvas nav piesaistījis būvprojekta izstrādātāju jau ieceres definēšanai. Būvprojekta izstrādātājs ir aktīvs būvniecības dalībnieks projektēšanas posmā, kā arī būvdarbu posmā veicot autoruzraudzību normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai atbilstoši ar pasūtītāju noslēgtajam līgumam (Pielikums).

Nereti nepieciešama būvprojekta izstrādātāja iesaiste arī būvdarbu posmā, lai veiktu izmaiņas vai papildinājumus būvniecības dokumentācijā, taču tās nosacījumi un veicamo darbu apjoms tiek noteikts, slēdzot līgumu ar pasūtītāju.

Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir noslēdzis pakalpojuma līgumus par būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta izstrādāšanu, autoruzraudzību ar juridisko personu, būvniecības dokumentāciju nolīgtās juridiskās personas vārdā paraksta attiecīgais būvspeciālists atbilstoši Vispārīgajos būvnoteikumos minētajiem pienākumiem un tiesībām. Juridiskā persona atbild par būvspeciālista sniegto vērtējumu.