Prakstiskā eksāmena vadlīnijas

Būvekspertīzes pretendentu praktiskā eksāmena vadlīnijas ēku būvprojektu un būvdarbu vērtēšanā

 

1. Vispārīgi

Šīs vadlīnijas ir palīglīdzeklis kandidātiem, kas gatavojas praktiskajam eksāmenam būvekspertīzes specialitātē ēku būvprojektu un būvdarbu vērtēšanā, kā arī eksaminācijas komisijas locekļiem, veicot kandidāta novērtēšanu. Tā atspoguļo eksaminācijas norisi, saturu un vērtēšanas kritēriju un to svaru attiecībā uz kandidāta kompetenci.

Praktiskā eksāmena laikā komisija pārliecinās par kandidāta zināšanām un spēju sniegt pamatotas atbildes attiecībā uz:

1) ekspertīzes uzdevumu;

2) ekspertīzes uzdevuma izpildi savas tiešās kompetences ietvaros;

3) papildus izvirzītajiem ekspertīzes uzdevumiem;

4) veiktajiem aprēķiniem, mērījumiem un testiem;

5) piesaistīto specialistu un apakšuzņēmēju pārvaldību attiecībā uz darbiem, par kuriem eksperts ir atbildīgs;

6) ekspertīzes secinājumu un slēdziena noformēšanu un turpmāko rīcību.

Gadījumos, ja komisijā iesniegtais ekspertīzes atzinums nesatur pietiekamu informāciju, lai komisija varētu pārliecināties par kandidāta kompetenci attiecīgajā jomā, komisija ir tiesīga uzdot jautājumus kandidātam ārpus veiktās ekspertīzes, lai pārliecinātos par eksperta spēju sniegt pamatotas atbildes.

2. Par ekspertīzes uzdevumu

Komisijas locekļi, ņemot vērā iesniegto ekspertīzi, ar jautājumu palīdzību noskaidro kandidāta atbilstību šādiem vērtēšanas kritērijiem:

2.a. spēju fiksēt ekspertīzes uzdevumu un tā ietvaru atbilstoši normatīvajam regulējumam;

2.b. spēju identificēt, saskaņā ar kādiem normatīviem ekspertīzes objekts ir jāvērtē;

2.c. spēju noteikt būves seku klasi saskaņā ar Eirokodu prasībām;

2.d. spēju sniegt informāciju par visiem ierobežojumiem attiecībā uz ekspertējamo objektu, kas ietekmē sniegtā ekspertīzes atzinuma ticamību;

2.e. spēju vērtēt Pasūtītāja ekspertīzei iesniegtās informācijas datu ticamību un to ietekmi uz ekspertīzes atzinumu.

3. Par ekspertīzes uzdevuma izpildi savas tiešās kompetences ietvaros

Šajā sadaļā komisijas locekļi, ņemot vērā kandidāta iesniegto ekspertīzi un ekspertīzes uzdevumu, pārliecinās par pretendenta spēju novērtēt ekspertīzes objekta atbilstību izvirzītajām prasībām – normatīviem un tehniskajiem noteikumiem.

3.1. Arhitektu vērtēšanas kritēriji

Komisijas locekļi ar jautājumu palīdzību noskaidro kandidāta atbilstību šādiem vērtēšanas kritērijiem:

3.1.a. spēju noteikt būvprojekta sastāvu, kas nepieciešams, lai veiktu būvprojekta arhitektūras risinājumu ekspertīzi;

3.1.b. spēju izprast būtiskās prasības būvēm un to atspoguļošanu projektēšanas normatīvos;

3.1.c. spēju identificēt būtisko prasību būvēm izpildi projekta dokumentācijā, t.sk. projekta daļu savstarpējo saderību;

3.1.d. spēju veikt būtisko prasību būvēm novērtēšanu un pieļaujamo robežu noteikšanu projekta dokumentācijā;

3.1.e. spēju norādīt ekspertīzes rezultātus būvprojekta vai būves ekspertīzes atzinumā atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 3. vai 4.pielikumam.

3.2. Būvkonstruktoru vērtēšanas kritēriji

Komisijas locekļi ar jautājumu palīdzību noskaidro kandidāta atbilstību šādiem vērtēšanas kritērijiem:

3.2.a. spēju noteikt būvprojekta sastāvu, kas nepieciešams, lai veiktu būvkonstrukciju nestspējas un ugunsdrošības ekspertīzi;

3.2.b. spēju izprast Eirokodu un ar tiem saistīto standartu normatīvo regulējumu;

3.2.c. spēju identificēt atbilstošo Eirokodu un ar tiem saistīto standartu izvirzīto prasību atspoguļošanu projekta dokumentācijā;

3.2.d. spēju pārliecināties, ka saistīto Eirokodu un tiem pakārtoto standartu prasības ir ievērotas būvprojektā, t.sk. par pieļaujamo robežu noteikšanu izvirzītajām prasībām;

3.2.e. spēju norādīt ekspertīzes rezultātus būvprojekta vai būves ekspertīzes atzinumā atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 3. vai 4.pielikumam.

3.3. Ēku būvekspertu vērtēšanas kritēriji

Komisijas locekļi ar jautājumu palīdzību noskaidro kandidāta atbilstību šādiem vērtēšanas kritērijiem:

3.3.a. spēju noteikt būvdarbu izpilddokumentācijas sastāvu, kas nepieciešams, lai veiktu ekspertīzi būvei vai noteiktiem būves elementiem;

3.3.b. spēju izprast būtiskās prasības būvēm un to norādes būvnormatīvos un saistošajos standartos;

3.3.c. spēju identificēt būtisko prasību izpildi būvē un attiecīgajā būvniecības izpilddokumentācijā;

3.3.d. spēju pārliecināties par būtisko prasību būvēm novērtēšanu un pieļaujamo robežu noteikšanu;

3.3.e. spēju norādīt ekspertīzes rezultātus būvprojekta vai būves ekspertīzes atzinumā atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 3. vai 4.pielikumam.

4. Par papildus izvirzītajiem ekspertīzes uzdevumiem

Šajā sadaļā komisijas locekļi pārliecinās par pretendenta spēju novērtēt ekspertīzes objektu papildus izvirzītajam ekspertīzes uzdevumam, kā arī uzdevumiem, kas uzticēti ekspertīzes veicējam saskaņā ar MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”.

4.1. Arhitektu vērtēšanas kritēriji

Komisijas locekļi, ņemot vērā kandidāta iesniegto ekspertīzi un 3.sadaļā sniegtās atbildes, ar jautājumu palīdzību noskaidro kandidāta atbilstību šādiem vērtēšanas kritērijiem:

4.1.a. spēju noteikt būvprojekta sastāvu, kas nepieciešams, lai sniegtu atbildes par ekspertīzes papildus uzdevumiem, t.sk. ugunsdrošības pasākumu pārskata, ugunsdrošības risinājumu un darba organizācijas projekta atbilstību normatīvo aktu un tehnisko uzdevumu prasībām;

4.1.b. spēju identificēt būtiskās prasības būvēm saistītajā projekta dokumentācijā;

4.1.c. spēju pārliecināties par būtisko prasību izpildi un pieļaujamo robežu noteikšanu attiecībā uz ekspertīzes papildus uzdevumiem;

4.1.d. spēju norādīt novērtēšanas rezultātus ekspertīzes atzinumā par papildus ekspertīzes uzdevumiem.

4.2. Būvkonstruktoru vērtēšanas kritēriji

Komisijas locekļi, ņemot vērā kandidāta iesniegto ekspertīzi un 3.sadaļā sniegtās atbildes, ar jautājumu palīdzību noskaidro kandidāta izpratni par:

4.2.a. spēju noteikt būvprojekta sastāvu, kas nepieciešams, lai sniegtu atbildes par ekspertīzes papildus uzdevumiem, t.sk. ugunsdrošības pasākumu pārskata, ugunsdrošības risinājumu, darba organizācijas projekta un ekonomiskās daļas atbilstību normatīvo aktu un tehnisko uzdevumu prasībām;

4.2.b. spēju identificēt būtiskās prasības būvēm saistītajā projekta dokumentācijā;

4.2.c. spēju pārliecināties par būtisko prasību izpildi un pieļaujamo robežu noteikšanu attiecībā uz ekspertīzes papildus uzdevumiem;

4.2.d. spēju norādīt novērtēšanas rezultātus ekspertīzes atzinumā par papildus uzdevumiem.

4.3. Ēku būvekspertu vērtēšanas kritēriji

Komisijas locekļi, ņemot vērā kandidāta iesniegto ekspertīzi un 3.sadaļā sniegtās atbildes, ar jautājumu palīdzību noskaidro kandidāta izpratni par būvizstrādājumu normatīvo regulējumu, lai spētu:

4.3.a. spēju izprast būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijās un ar to saistītajos dokumentos norādītos raksturlielumus;

4.3.b. spēju noteikt piemērotas testēšanas metodes, lai pārliecinātos par atsevišķu būvizstrādājuma tehniskajiem raksturotājiem;

4.3.c. spēju novērtēt būvizstrādājumu tehnisko raksturotāju ietekmi uz būtiskajām prasībām būvēm;

4.3.d. spēju norādīt novērtēšanas rezultātus ekspertīzes atzinumā par papildus uzdevumiem.

5. Par veiktajiem aprēķiniem, mērījumiem un testiem

Šajā sadaļā komisijas locekļi pārliecinās par kandidāta spēju pielietot atbilstošas aprēķinu metodes vai uzdot tās veikt pieaicinātiem speciālistiem, kā arī ēku būveksperta kandidāta spēju veikt nepieciešamos mērījumus un testus, nodrošinot datu izsekojamību un ticamību. Uzmanība tiek pievērsta arī kandidāta spējai interpretēt iegūtos aprēķinu/mērījumu/testu rezultātus atbilstoši ekspertīzes uzdevumam, kā arī spējai integrēt tos veiktajā ekspertīzē.

Vērtēšanas kritēriji:

5.a. Kandidāta spēja pielietot aprēķinus;

5.b. Kandidāta spēja veikt mērījumus/testus (tikai ēku ekspertīzei);

5.c. Kandidāta spēja integrēt aprēķinu/mērījumu/testu rezultātus.

6. Par piesaistīto specialistu un apakšuzņēmēju pārvaldību attiecībā uz darbiem, par kuriem eksperts ir atbildīgs

Šajā sadaļā komisijas locekļi pārliecinās par kandidāta spēju pārvaldīt tos pieaicinātos speciālistus un apakšuzņēmumus, kuru darba rezultātus kandidāts izmanto ekspertīzes secinājumu sagatavošanā savas atbildības sfērā.

Vērtēšanas kritēriji

6.a. Kandidāta spēja pārliecināties par piesaistīto speciālistu/apakšuzņēmumu kompetenci un interešu konflikta neesamību;

6.b. Kandidāta spēja formulēt uzdevumus piesaistītajiem speciālistiem/apakšuzņēmumiem;

6.c. Kandidāta spēja integrēt piesaistīto speciālistu/apakšuzņēmumu rezultātus ekspertīzes atzinumā.

7. Par ekspertīzes secinājumu un atzinuma noformēšanu un turpmāko rīcību

Šajā sadaļā komisijas locekļi pārliecinās par kandidāta spēju sniegt pamatotus secinājumus, kas balstīti uz ekspertīzes ietvaros apkopotajiem rezultātiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta arī atzinuma noformulēšanai un pretendenta spējai sniegt nepārprotamu un pamatotu vērtējumu. Tāpat tiek pārbaudīta kandidāta spēja noformulēt atzinumu gadījumā, ja ekspertīzes rezultāts ir negatīvs un attiecīgās darbības šajā sakarā.

Vērtēšanas kritēriji:

7.a. Kandidāta spēja noformēt ekspertīzi;

7.b. Kandidāta izpratne par ekspertīzes tiesiskajiem aspektiem;

7.c. Kandidāta izpratne par rīcību ar ekspertīzes gaitā konstatētajām neatbilstībām .

8. Eksaminācijas komisijas rezultātu noformēšana un vērtēšanas limiti

Eksaminācijas komisija katra kandidāta sniegtās atbildes atzīmē šim nolūkam sagatavotās veidlapās, kas tiek pievienotas sertifikācijas protokolam. Sertifikācijas institūcijas administrācija, pamatojoties uz šo informāciju, sagatavo eksaminācijas rezultātu kopsavilkumu.

Komisija kandidāta vērtēšanā vadās pēc sekojošās tabulas:

Vērtēšanas sadaļa

Vērtēšanas kritēriji

Sadaļas svars kopējā vērtējumā

Plānotais sarunas laiks

Būvkonstruktori un ēku būveksperti/Arhitekti

1. Par ekspertīzes uzdevumu

5

15%/15%

līdz 15 min./ līdz 15 min.

2. Par ekspertīzes uzdevuma izpildi savas tiešās kompetences ietvaros

5

45%/50%

līdz 45 min./ līdz 15 min.

3. Par papildus izvirzītajiem ekspertīzes uzdevumiem

4

15%15%

līdz 15 min./ līdz 15 min.

4. Par veiktajiem aprēķiniem, mērījumiem un testiem

3

15%/10%

līdz 15 min./ līdz 10 min.

5. Par piesaistīto specialistu un apakšuzņēmēju pārvaldību attiecībā uz darbiem, par kuriem eksperts ir atbildīgs

3

7%/7%

līdz 7 min./ līdz 7 min.

6. Par ekspertīzes secinājumu un atzinuma noformēšanu un turpmāko rīcību

3

8%/8%

līdz 8 min./ līdz 8 min.

Par katras vērtēšanas sadaļas un tajā ietverto vērtēšanas kritēriju komisijas locekļi izdara vērtējumu skalā no 0-100%, kur 0% norāda kandidāta pilnīgu nekompetenci attiecīgajā jautājumā, bet 100% norāda kandidāta pilnīgu spēju orientēties un pārvaldīt attiecīgo jautājumu.

Katras atsevišķās sadaļas vērtējums nedrīkst būt mazāk kā 50% no attiecīgajā sadaļā iegūstamās punktu summas un kopvērtējumā kandidātam jāiegūst ne mazāk kā 70% vērtējums.

Eksaminācijas kopvērtējums tiek aprēķināts, balstoties uz abu eksaminācijas komisijas locekļu vidējo aritmētisko vērtējumu.