Eksaminācijas procedūra

Būvspeciālistu eksamināciju ekspertīzes specialitātē veido divas daļas: teorētiskā un praktiskā daļas.

Teorētiskajā daļā iekļauts tests. Testā būvspeciālistam 30 minūšu laikā ir jāatbild uz 10 jautājumiem, kas saistīti ar Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu regulējumu attiecībā uz būvekspertīzi. Tests uzskatāms par nokārtotu, ja pareizi ir atbildēts vismaz uz 7 jautājumiem. Testa laikā palīglīdzekļu izmantošana ir aizliegta. Ar testa jautājumiem iepazīties iespējams šeit.

Praktiskajā daļā būvspeciālists aizstāv veikto un BVKB iesniegto ekspertīzi. Iesniegto ekspertīzi sākotnēji izvērtē BVKB eksaminācijas komisija, kuras sastāvā ir divi ekspertīžu veikšanā pieredzējuši būvspeciālisti. Praktiskais eksāmens tiek kārtots gan rakstiskā, gan mutiskā formā. Komisija sagatavo 5-10 kontroljautājumus, kurus eksāmena laikā uzdod būvspeciālistam un uz kuriem viņam ir jāsniedz rakstiskas atbildes. Pēc atbilžu sagatavošanas pretendents un komisija veic pārrunas par sagatavotajiem eksāmena jautājumiem. Eksāmena laikā pretendentam tiek nodrošināta piekļuve normatīviem aktiem un standarta tekstiem, kā arī tiek atļauta palīglīdzekļu izmantošana. Eksāmena maksimālais ilgums – 3 stundas.

Ja eksāmens ir nokārtots, BVKB 14 dienu laikā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pieņem lēmumu par būvspeciālista sertifikāciju. Savukārt, ja eksāmens nav nokārtots, tad BVKB pieņem lēmumu par kompetences novērtēšanas termiņa pagarināšanu un informē pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot pārbaudi, norādot pārbaudes norises laiku.

Plašāka informācija par eksaminācijas procesu ir pieejama šeit.