Eksaminācijas procedūra

Būvspeciālistu eksaminācija ekspertīzes specialitātē sastāv no divām daļām: teorētiskās un praktiskās daļas.

Teorētiskajā daļā iekļauts tests. Testā būvspeciālistam 30 minūšu laikā ir jāatbild uz 10 jautājumiem, kas saistīti ar Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu regulējumu attiecībā uz būvekspertīzi. Tests uzskatāms par nokārtotu, ja pareizi ir atbildēts vismaz uz 7 jautājumiem. Testa laikā palīglīdzekļu izmantošana ir aizliegta. Ar testa jautājumiem iepazīties iespējams šeit.

Praktiskajā daļā būvspeciālists aizstāv veiktā un BVKB iesniegto ekspertīzi. Iesniegto ekspertīzi sākotnēji izvērtē BVKB eksaminācijas komisija, kuras sastāvā ir divi sertificēti un ekspertīžu veikšanā pieredzējuši būvspeciālisti. Komisija sagatavo 5-10 kontroljautājumus, kurus eksāmena laikā uzdod būvspeciālistam. Praktiskais eksāmens tiek kārtots mutiskā formā un tiek filmēts videoierakstā. Eksāmena laikā pretendentam tiek nodrošināta piekļuve normatīvo aktu un standartu tekstiem, kā arī tiek atļauta palīglīdzekļu izmantošana. Eksāmena maksimālais ilgums - 2 stundas.

Ja eksāmens ir nokārtots, BVKB 14 dienu laikā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pieņem lēmumu par būvspeciālista sertifikāciju.

Plašāka informācija par eksaminācijas procesu ir pieejama šeit.