Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti

VARAM aicina izteikt sabiedrībai domas par izstrādāto un aprobēto metodoloģiju publisko pakalpojumu pārveidei

2019. gada 20. septembra preses relīze (autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)

Turpinot darbu pie projekta ieviešanas, šā gada septembra sākumā notika augsta līmeņa vadītāju sanāksme Valsts kancelejā par projekta “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” gaitu un rezultātiem, kā arī tika pārrunātas atziņas, kas radušās ieviešot projektu un turpmākās darbības.

Uzrunu teica Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, izsakot atbalstu admistratīvā sloga mazināšanai, kas ir būtisks nosacījums ceļā uz labāku valsts pārvaldi.

Sanāksmē piedalījās sadarbības iestāžu vadītāji (Valsts kases pārvaldnieks, Nacionālā veselības dienesta direktore, Būvniecības valsts kontroles biroja direktore, Valsts vides dienestam ģenerāldirektore, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas vadītājs). No VARAM puses - Valsts sekretārs, Ministra padomnieks digitālās dienaskārtības jautājumos, Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos, kā arī projektā iesaistītie darbinieki un konsultanti.

Sanāksme bija būtiska, lai saprastu iesaistīto pušu apsvērumus un atzinumus par sagatavoto un aprobēto metodoloģiju. Rezultātā tika gūts atbalsts metodoloģijas turpmākai virzībai apstiprināšanai Ministru kabinetā.

VARAM aicina izteikt sabiedrībai domas par izstrādāto un aprobēto metodoloģiju publisko pakalpojumu pārveidei līdz š.g. 26.septembrim.

Metodoloģijā apkopoti risinājumi pakalpojumu sniegšanas pamatprocesu identificēšanai un pārveides iespēju noteikšanai, kā arī pakalpojumu sniegšanas principi, primāri raugoties no gala lietotāja, iedzīvotāja, komersanta vajadzību apzināšanas rakursa, t.sk. ievērojot “konsultē vispirms”, proaktivitātes, vienreizes principu, u.c. principus, kas jāievēro Pakalpojumu dizainā un ir minēti arī Eiropas sadarbspējas satvarā[1].

[1] https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif_brochure_final.pdf

VARAM uzlabo publisko pakalpojumu kvalitāti

(2019. gada 1. jūlija preses relīze (autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir uzsākusi vairāku valsts iestāžu publisko pakalpojumu pārveidi par efektīviem, uz klientu orientētiem, ātrāk un ērtāk lietojamiem pakalpojumiem, lai uzlabotu šo iestāžu sniegto publisko pakalpojumu kvalitāti.

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” ietvaros Valsts kasē (VK), Nacionālā veselības dienestā (NVD), Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB), Valsts vides dienestā (VVD) un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK) tika veikta atsevišķu publisko pakalpojumu izpēte, lai nodrošinātu ātrāku, efektīvāku, uz klientu ērtībām vērstu digitālu pakalpojumu sniegšanu. Projekta pirmā sadaļa ir noslēgusies, šobrīd ir gatavs plāns un ir uzsākta izpētīto metožu ieviešana šajās valsts pārvaldes iestādēs. 

VARAM valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis: “Izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, iespējams uzlabot publisko pakalpojumu attīstību un nodrošināt to efektivitāti. Piemēram, digitalizējot pakalpojumus, iespējams, gan samazināt rindā patērēto laiku, gan paplašināt iedzīvotājiem un komersantiem pieejamo elektronisko pakalpojumu klāstu. Tādējādi tiek samazināts administratīvais slogs, kā arī radīta vide produktīvas pakalpojumu digitalizācijas attīstībai.”

Piemēram, VDEĀVK veica pakalpojuma “Iesniegums invaliditātes ekspertīzei” izpēti, lai optimizētu pakalpojuma sniegšanas procesu un samazinātu klienta gaidīšanas laiku rindā līdz 10 minūtēm. NVD izvēlējās samazināt valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu tarifa aprēķināšanas laiku periodam no pilnas dokumentu mapes saņemšanas līdz atbildes sniegšanai no trīsdesmit uz desmit dienām. VVD izskata pakalpojumu “Zvejas atļaujas (licences) izsniegšanu rūpnieciskai zvejai iekšējos ūdeņos”, lai samazinātu klātienes apmeklējuma skaitu iestādē licences saņemšanai līdz vienai reizei. Turpmāk, lai saņemtu licenci, klientam būs jādodas tikai uz vienu iestādi.

BVKB veica izspēti, lai Būvniecības informācijas sistēmā Būvkomersantu reģistrā iesniegto ikgadējās informācijas iesniegumu īpatsvars palielinātos no 55% uz 85%, tādējādi gan samazinot iesniegumus papīra formā, gan paātrinātu pakalpojuma saņemšanas laiku. Savukārt VK pakalpojuma pārveides procesa pilnveidošanai izskata pakalpojumu “Kontu apkalpošana”. Tādējādi veicot ātrāku un efektīvāku pakalpojumu sniegšanu (gan klientam, gan iestādei), pārejot no trijiem posmiem uz vienu, digitalizējot pakalpojumu un nodrošinot datu automatizētu apstrādi. Tāpat minimizējot manuālus datu apstrādes un pārneses procesus. Papildus minētajam, VK plāno samazināt gan kontu atvēršanas pakalpojuma pieteikumu apstrādes laiku no sešām līdz trijām dienām, kā arī pēc iespējas mazināt nepieciešamību klientam apmeklēt iestādi klātienē.

Projekts veikts, sadarbojoties ar konsultantiem no SIA “Agile & Co”, kuri palīdzēja iestādēm analizēt situāciju un veikt nepieciešamās pārmaiņas. SIA “Agile & Co” valdes loceklis Aigars Staks norāda: "Esam lepni par to, ka mums kopā ir izdevies parādīt ceļu, kā iestāde saviem spēkiem var būtiski – divas vai vairāk reizes uzlabot klientu apkalpošanas ātrumu, saglabāt vai palielināt pakalpojuma kvalitāti un padarīt pakalpojumu klientorientētu. Visi sagaida ātrus un klientam saprotamus pakalpojumus, un VARAM veic milzīgu darbu, lai tas notiktu. Ļoti ceram, ka “klientorientētas” iestādes kļūs arvien vairāk redzamas, un “stagnējošās” iestādes būs spiestas mainīties, lai mums visiem rastos maza un efektīva valsts pārvalde.”

 

VARAM pilnveido darbu institūciju pakalpojumu pieejamības uzlabošanā

2019. gada 26. marta preses relīze (autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)

Rīgā, 2019. gada 26. martā – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), sekojot Valsts pārvaldes reformu plānam 2020[1] un sadarbojoties ar vairākām iestādēm, īsteno projektu “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” ar mērķi padarīt efektīvākus, digitalizētākus un klientiem ērtākus institūciju pakalpojumus.

VARAM, publisko pakalpojumu attīstības veicināšanai īsteno ESF Sociālā fonda projektu “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija”, ar kura palīdzību tiek meklēti risinājumi labākai pakalpojumu pārvaldībai. Projekta gaitā tiek veikti Valsts kases, Nacionālā veselības dienesta, Būvniecības valsts kontroles biroja, Valsts vides dienesta un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atsevišķu pakalpojumu lietderības izvērtējums, lai saprastu, vai un kā tos iespējams padarīt efektīvākus, digitālizētākus, klientiem ērtākus.

VARAM valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis: “Publisko pakalpojumu nākotnes attīstību ietekmē un arvien būtiskāk ietekmēs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību. Procesu automatizācija un mākslīgais intelekts pārveidos klientu apkalpošanu un pakalpojumu sniegšanu jaunās iespējās.”

Publisko pakalpojumu organizēšanas procesa pilnveidošana ir starp Valsts pārvaldes reformu plāna centrālajiem elementiem 2020.gadā[1]. Viens no pasākumiem ir celt valsts pārvaldes pakalpojumu vērtību, palielinot publisko pakalpojumu sniegšanas lietderību, samazinot administratīvo slogu iedzīvotājiem un publiskās pārvaldes izmaksas. Valsts pārvaldes pakalpojumu vērtības celšana ietver pakalpojumu pārbūvi, lai turpmākos ieguldījumus iestādes veiktu lietderīgi, samērojot plānotos ieguldījumus ar sagaidāmajiem ieguvumiem.

Lai izveidotu viedu, klientorientētu, proaktīvu un digitālu valsts pārvaldi, nepieciešama vienota metodoloģija, kā esošos pakalpojumus identificēt, novērtēt un pārveidot. Kā atzīst projekta dalībnieki, uzdevums ir izaicinošs, jo jāmaina ne tikai ierastā darba gaita, bet arī jāpaplašina skata punkts, lai panāktu pakalpojumu pilnveidi.

Interneta aktualitātes pieaugums ir būtiski ietekmējis veidu, kā tiek organizēta pakalpojumu sniegšana. Līdz ar to pakalpojumi attīstās un piemērojas iedzīvotāju vajadzībām, nodrošinot pielāgotus pakalpojumus, kā arī veicinot mijiedarbību starp pakalpojumu sniedzēju un iedzīvotāju. Tāpat attīstās kopēju informācijas un datu platformu veidošana un mākslīgā intelekta līdzdalība pakalpojumu sniegšanā.

[1] https://likumi.lv/doc.php?id=295343 

 

Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija

2018. gada 7. decembra preses relīze par projekta progresu (autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai” projekts Nr. 3.4.2.3/18/I/001 “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija”

Projekta mērķis ir izstrādāt un aprobēt publisko pakalpojumu sniegšanas procesu pārveides metodoloģiju, nodrošināt ātrāku un efektīvāku publisko pakalpojumu sniegšanu, samazinot valsts pārvaldes izmaksas un administratīvo slogu, kā arī radot priekšnosacījumus pakalpojumu digitalizācijas straujākai attīstībai.
Projekta mērķa grupa ir tiešās pārvaldes iestādes, kas prioritāri sniedz pakalpojumus komercdarbības, sociālās drošības, nodokļu, valsts pārvaldes procesu digitalizācijas un pašvaldību kompetencē esošās jomās, kā arī pakalpojumu saņēmēji. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar pieciem projektā iesaistītajiem sadarbības partneriem - Būvniecības valsts kontroles biroju, Nacionālo veselības dienestu, Valsts kasi, Valsts vides dienestu un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju.
Projekta rezultātā tiks izstrādāta un aprobēta publisko pakalpojumu sniegšanas procesu pārveides metodoloģija. Ieviešot to plašā valsts pārvaldes institūciju lokā, nākotnē tiktu palielināta publisko pakalpojumu pieejamība, lietderība un efektivitāte, pilnveidojot institūciju sadarbību un klientu apkalpošanu, kā rezultātā tiktu samazināts laiks un resursi, kas mazajiem un vidējiem komersantiem jāvelta, sadarbojoties ar valsts pārvaldes institūcijām vai saņemot no tām pakalpojumus. Tādējādi lielāka uzmanība un resurss var tikt veltīts uzņēmuma pamatdarbībai un tā izaugsmes nodrošināšanai. Metodika ļaus identificēt esošos pamatdarbības procesus un to pārveides iespējas, pakalpojumu pārveides procesā tiks ievērots princips “konsultē vispirms” un digitalizācijas princips (primāri raugoties no iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzību apzināšanas (user journey) rakursa, īstenojot piecus pilotprojektus (dažādas sarežģītības pakāpes un integritātes pakalpojumi, padziļināti analizējot konkrēto pakalpojumu lietošanas kontekstu tieši no gala lietotāja/iedzīvotāja/ komersanta viedokļa un atbilstoši pārplānojot pakalpojuma procesu)). Papildus tam metodika veicinās pakalpojumu digitalizācijas straujāku attīstību, jo tā būs piemērojama ne tikai esošajiem pakalpojumiem, bet arī plānojot un izveidojot jaunus pakalpojumus, t.sk. e-pakalpojumus, kuru pieejamība tiktu nodrošināta attālināti, tādējādi mazinot administratīvo slogu un patērētos resursus, kurus komersants spiests veltīt pakalpojuma saņemšanai klātienē un aizpildot dažādus iesniegumus un pārskatus papīra formātā. Zināšanas par metodoloģijas pielietošanu un vienlaikus tās ilgtspēja tiks nodrošināta, Valsts administrācijas skolai izstrādājot mācību moduli un iekļaujot to mācību kursu piedāvājumu klāstā tiešās valsts pārvaldes iestādēm.
Projektā paredzētais kopējais attiecināmais finansējums ir 400 000 euro, tai skaitā ESF finansējums 340 000 euro un valsts budžeta finansējums 60 000 euro.
Projekta īstenošanas laiks ir no 2018. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. decembrim. 
Projektā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju pārstāv Publisko pakalpojumu departaments.