BVKB vērtējums (atzinums)

BVKB, organizējot būvprojektu un būvju ekspertīzi, savas kompetences ietvaros sniedz vērtējumu gadījumos, kad risināms strīds starp būvniecības procesa dalībniekiem un būvniecībai tiek piesaistīts valsts vai pašvaldību finansējums, kā arī gadījumos, kad ir saņemti atšķirīgi būvekspertu atzinumi. BVKB vērtējuma sniegšanai piesaista atzītus būvniecības nozares ekspertus, kuri sastāda atzinumu par konkrēto situāciju. BVKB atzinumi nav uzskatāmi par ekspertīzi Būvniecības likuma un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” izpratnē (skat. Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.804 “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotācija)).

BVKB atzinums ir kompetentās valsts iestādes viedoklis un tam nav administratīvi saistošs raksturs.