Būvuzņēmēja atbildība

Būvdarbu veicējs ir aktīvs būvniecības procesa dalībnieks būvdarbu stadijā. Ekspluatācijas stadijā būvdarbu veicējs piedalās, ja par to panākta vienošanās līgumā vai, ja garantijas termiņa laikā nepieciešams veikt būvdarbu trūkumu novēršanai.

Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir noslēdzis pakalpojuma līgumus par būvdarbu veikšanu ar juridisko personu, būvniecības dokumentāciju nolīgtās juridiskās personas vārdā paraksta attiecīgais būvspeciālists atbilstoši Vispārīgajos būvnoteikumos minētajiem pienākumiem un tiesībām. Juridiskā persona atbild par būvspeciālista sniegto vērtējumu.

Būvdarbu vadītājs, kuru ieceļ galvenais būvdarbu veicējs, vadīt arī visus būvdarbus pirmās grupas ēkās un otrās grupas ēkās, tajā skaitā vadīt šo ēku ekspluatācijas nodrošināšanai nepieciešamo inženiertīklu būvdarbus, kā arī žogu, mūru un atsevišķu labiekārtojuma elementu būvdarbus. Savukārt trešās grupas ēkās būvdarbu vadīšanai tiek piesaistīti būvspeciālisti, kuriem ir piešķirti attiecīgās darbības sfēras sertifikāti, proti, tiek veidota būvdarbu vadītāju grupa, skat.tabulā:

Pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, galvenais būvdarbu veicējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēji izstrādā darbu veikšanas projektu. Lai veiktu darbus īpašos laikapstākļos (piemēram, betonēšana ziemas apstākļos), darbu veikšanas projektā izstrādā tehnoloģiskās shēmas.

Būvdarbu veicējs, saņemot būvprojektu, pārliecinās par papildu detalizētāku rasējumu nepieciešamību. Ja būvdarbu veicējs nav pieprasījis papildu detalizētāku rasējumu izstrādi, viņš ir atbildīgs par iespējamām sekām. Detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu gaitā, un tie saskaņojami ar būvprojekta izstrādātāju un pasūtītāju.

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par normatīvo aktu prasību ievērošanu būvlaukumā un būvdarbu rezultātā tapušās būves vai tās daļas atbilstību būvprojektam un pasūtītāja, Būvniecības likuma un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī par normatīvo aktu prasībām atbilstošu būvizstrādājumu izvēli un to iestrādes tehnoloģiju.

Atsevišķos specialajos būvnoteikumos nostiprināts arī pienākums katram uzņēmumam atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam izstrādāt būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu.

Būvdarbu veicējam ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai vai mantai nodarītajiem zaudējumiem. Ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja, būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildība apdrošināma uz visu būvdarbu veikšanas laiku.

Būvdarbu veicējs pirms objekta nodošanas ekspluatācijā autoruzraudzības žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju nodod pasūtītājam glabāšanai.