Būveksperta atbildība

Saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem būveksperta obligāta iesaiste būvniecības procesā projektēšanas stadijas beigu posmā paredzēta trešās grupas būvju būvprojektu izstrādes gadījumā (izņemot būves nojaukšanas būvprojektu). Būvprojekta ekspertīze ir profesionāla pārbaude, kuras mērķis ir sniegt izvērtējumu par būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām. Būvprojekta ekspertīze tiek veikta, izpildot būvatļaujā iekļautos projektēšanas nosacījumus, līdz ar to eksperts vispārīgā kārtībā būvniecības procesā iesaistās projektēšanas stadijā, proti, tehniska projekta starpstadijas noslēgumā.

Savukārt būves ekspertīze parasti tiek veikta būvdarbu stadijā šādos gadījumos:

  • ja risināms strīds starp būvniecības dalībniekiem;
  • pēc pasūtītāja pieprasījuma;
  • pēc biroja vai būvvaldes pamatota rakstiska pieprasījuma;
  • ja risināms strīds par būves atbilstību normatīvo aktu prasībām vai būvprojektam, kā arī lai novērtētu veikto būvdarbu kvalitāti.

Līdz ar to vispārīgā būvniecības procesa gaitā būveksperta iesaiste būvdarbu stadijā būves ekspertīzes veikšanai nav paredzēta, bet būvprojekta ekspertīzes veikšana var būt nepieciešama būvprojekta izmaiņu gadījumā.

Būvspeciālisti var veikt būvekspertīzi tikai tajās jomās, kurās tiem ir patstāvīgās prakses tiesības.  Būvniecības likuma 19.panta septītā daļa noteic, ka būveksperts atbild par ekspertīzes atzinuma saturu un tajā ietverto secinājumu pamatotību.

Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir noslēdzis pakalpojuma līgumus par būvprojekta (būves) ekspertīzi ar juridisko personu, būvniecības dokumentāciju nolīgtās juridiskās personas vārdā paraksta attiecīgais būvspeciālists atbilstoši Vispārīgajos būvnoteikumos minētajiem pienākumiem un tiesībām. Juridiskā persona atbild par būvspeciālista sniegto vērtējumu.

Eksperts ir atbildīgs par neatkarības nodrošināšanu, ekspertīzes atzinumā apliecinot, ka ne eksperta, ne viņa radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses neietekmēs ekspertīzes atzinumu. Tas ietver arī neatkarību no būvprojekta izstrādātāja.

Būvkomersantam, kas veic ekspertīzi, ir pienākums iesaistīt ekspertīzes veikšanas procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus ar prasmēm un pieredzi uzdoto darbu veikšanā.

Ekspertam ir pienākums dokumentēt ekspertīzes veikšanas gaitu. Eksperts saņemto dokumentāciju, kas tika iesniegta ekspertīzes veikšanai, ekspertīzes gaitu atspoguļojošos dokumentus un sniegto atzinumu glabā vismaz 10 gadus.